Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Life Blogs  >  My Life Blogs  >  priest my-life Blog  > 

Priest Blog


frjessie.blogspot.com
Events and reflection of the author who happens to be a Roman Catholic priest of the Latin Rite in the Diocese of San Pablo, Philippines.
Juan 5, 17-30
2017-03-28 14:14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 5, 17-30 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Ang aking Ama’y patuloy sa paggawa, at gayun din ako.” Lalong p… Read More
Salmo 144, 8-9. 13kd-14. 17-18
2017-03-28 14:00
Salmo 144, 8-9. 13kd-14. 17-18 Tugon: Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag. Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad m… Read More
Isaias 49, 8-15
2017-03-28 14:00
Aklat ni propeta Isaias 49, 8-15 Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan: “Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita, at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iin… Read More
Juan 11, 25a. 26
2017-03-28 13:30
Juan 11, 25a. 26 Pagkabuhay ako’t buhay, nabubuhay na sinumang ako’y pinananaligan ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman Read More
Juan 5, 1-16
2017-03-27 11:33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 5, 1-16 Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng Judio, pumunta si Hesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa Pintuan ng mga Tupa, ay… Read More
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9
2017-03-27 11:21
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9 Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan; di dapat mata… Read More
Ezekiel 47, 1-9. 12
2017-03-27 11:14
Aklat ni propeta Ezekiel 47, 1-9. 12 Bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito&r&hell…Read More
Juan 4, 43-54
2017-03-27 10:02
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 4, 43-54 Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Hesus na rin ang nagsabing ang isang propeta&rsq&hell…Read More
Amos 5, 14
2017-03-27 03:48
Amos 5, 14 Matuwid ang dapat gawin, masama’y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin; ang Diyos ay sasaatin, atin s’yang makakapiling Read More
Salmo 29, 2 At 4. 5-6. 11-12a At 13b
2017-03-27 03:42
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita’y pinupuri’t ako’y in… Read More

Subscribe to Priest

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×