Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Nova krivicna dela u Krivicnom Zakoniku Srbije

Tags:
Od 1. juna u srpskom zakonodavstvu počeće da se primenjuju nova krivična dela protiv života i tela, kao i polnih sloboda predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje su usvojene prošle godine.
To su: proganjanje, polno uzmemiravanje, navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama i prinudno zaključenje brakova.
Takođe, počinje primena odredbi KZ-a kojom je povećana kazna za obljubu nad nemoćnim licem. Umesto raspona kazne od dve do 10 godina, učiniocima tog dela sada će sud moći da izrekne kazne od pet do 12 godina zatvora.
Zakonske odredbe povećavaju i minimum kazne za krivicno delo "Obljuba nad detetom" pa je umesto dosadašnje tri godine, propisano da se učiniocu sud može izreći najmanje pet godina zatvora.
Za krivično delo "Proganjanje", zakon kaže da će ga izvršiti onaj ko: "u toku određenog vremenskog perioda:
1) drugo lice neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu protivno njegovoj volji;
2) protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije;
3) zloupotrebljava podatke o ličnosti drugog lica ili njemu bliskog lica radi nuđenja robe ili usluga;
4) preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica ili njemu bliskog lica;
5) preduzima druge slicne radnje na nacin koji može osetno da ugrozi licni život lica prema kome se radnje preduzimaju".
Za ove radnje izvršenja zakonom je zaprećena novčana kazna ili zatvor do tri godine, a ako je krivičnim delo izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo drugog lica ili njemu bliskog lica, učiniocu preti zatvor od tri meseca do pet godina.
U slučaju smrti drugog lica ili njemu bliskog lica, učiniocu sud može da se izrekne kaznu zatvora u rasponu od jedne do 10 godina.
Za novo krivično delo "Polno uznemiravanje", zakon kaže da je to "svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje".
Zaprećena za to delo je novčana kazna ili zatvor do šest meseci, a ako je žrtva maloletno lice učiniocu dela preti zatvor od tri meseca do tri godine.
"Navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama" je novo krivično delo za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora.
Ako je to delo učinjeno primenom sile ili pretnje, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do 10 godina.
Za "Prinudno zaključenje braka", zaprećena je kazna od tri meseca do tri godine.
A ako učinilac radi prinudnog braka žrtvu odvede u inostranstvo ili je na to navede, kazniće se zatvorom do dve godine.
Kada je u pitanju novo krivično delo "Sakaćenje ženskog polnog organa" zakon kaže: "Ko osakati spoljne delove ženskog polnog organa, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina", a ako nastupi smrt ženskog lica, učiniocu preti zatvor od dve do 12 godina.
Takođe je izmenjen član KZ-a koji reguliše oduzimanje deteta od roditelja, usvojioca ili staraoca.
Za to delo zaprećena je novčana kazna ili zatvor do tri godine, a ako je oteta beba, učiniocu preti zatvor od šest meseci do pet godina.
Ako je ovo delo učinjeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda ili je usled dela teže ugroženo zdravlje, vaspitanje ili školovanje maloletnog lica ili je delo ucinjeno od strane organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do 10 godina.


This post first appeared on I Zatvor Je Za Ljude, please read the originial post: here

Share the post

Nova krivicna dela u Krivicnom Zakoniku Srbije

×