Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Here are the Fish That We Should Avoid Eating Frequently Due to its Possible Negative Impact on our Health.

Do you like to eat Fish for pork, chicken, cow, or fatty meat? It does not seem to us that most of its classes are beneficial but some of these can damage or affect our health. We can see in this article that there are species of fish that should be avoided in food. 1. The dollarfish is a type of fish that contains “pyrotoxin” which is a substance that can not be melted or accepted by our body. 2. “Tilefish” is another of its kind that contains mercury and is usually found in the sea. Eating this fish leads to poisoning or experiencing “food poisoning”. 3. The jug or eel is full of bad cholesterol and LDL caused by stroke and heart disease. It is also commonly found where there are industrial waste such as “factory” sewage vessels so it is a proof that they are not health food. 4. The mackerel has a “mercury” component. and it’s one of those that should be avoided because it is poisonous in our bodies. It also causes some form of illness that can eventually lead to death. The “Atlantic Mackerel” is one of the low probability of eating its risk and is usually packed in less expensive countries. 5. Tilapia is another type of fish that should be avoided. It has fats that affect our pressure and become a risk to our body. In some, it causes an allergy. 6. The market commonly used is the tuna fish. It contains mercury that harms the body especially the consumption of “blackfin” or “bluefin” tuna. Some of the origin of the tuna are in fisheries where they contain antibiotics and hormones. 7. The types of catfish that are grown in factories and passed on to any experiments should also be avoided. They contain growth hormones in the way they are aimed to double their size and weight. It can cause over-risk and severe health conditions like cancer. 8. The “Pangasius” fish is usually found on the Mekong river in the country of Vietnam where it is one of the most polluted rivers in the world. It also has a “carcinogens” component that causes cancer. It would be good to be a good buyer and to buy fish that are directly priced to fishermen or to markets. Also, make sure that fish do not contain fish that contain any kind of medicines that can damage our health. We can also remember the kind of cooking in the fish we eat to do it right and well to prevent abdominal pain and any harm it may cause.

Eto pala Ang Mga Isda na Dapat nating Iwasan Kainin Madalas Dahil sa mga Posibleng Negatibong Epekto nito sa ating Kalusogan. Ikaw ba’y mahilig kumain ng isda pamalit sa karne ng baboy, manok, baka o sa matatabang pagkain? Lingid sa ating inaakala naang karamihan sa mga klase nito ay may kabutihan dulot ngunit ang ilan pala sa mga ito ay maaaring makasira o makaapekto sa ating kaulusugan.Matutunghayan natin sa artikulong ito na may mga uri pala ng isda na dapat iwasan sa pagkain. 1. Ang “dollarfish” ay uri ng isda na naglalaman ng “pyrotoxin” Kung Saan ito ay isang sangkap na hindi kayang tunawin o tanggapin ng ating katawan. 2. “Tilefish” ay isa pa sa uri nito na naglalaman naman ng mercury at karaniwang matatapuan sa dagat. Ang pagkain ng isdang ito ay nagbubuyoupang ikaw ay malason o makaranas ng “food poisoning”. 3. Ang palos o igat ay puno ng masasamang kolesterol at LDL na sanhi ng stroke at sakit sa puso. Ito rin ay karaniwang matatagpuan kung saan may mga basurang pang-industriya tulad ng sa mga daluyan ng dumi ng mga “factory” kung kaya’t isa itong pagpapatunay na ang mga ito ay hindi nararapat kainin para sa kalusugan. 4. Ang alumahan o “mackerel” ay may sangkap na “mercury|” at isa ito sa mga dapat iwasan sapagkat ito ay nakalalason sa ating katawan. Ito rin ay nagdudulot ng ilang uri ng sakit na maaaring ikamatay sa kalaunan. Isa ang “Atlantic Mackerel” sa may mababang posibilidad ng panganib sa pagkain nito at ito ay karaniwang inaangkat sa hindi gaanong mararangyang bansa. 5. Tilapia ay isa pa sa uri ng isda na dapat iwasan. Ito ay mayroong mga taba(fats) na nakaaapekto upang tumaas ang ating presyon at maging panganib sa ating katawan. Sa ilan, nagdudulot ito ng “allergy”. 6. Ang karaniwang nabibili sa merkado ay ang isdang tuna. Ito ay naglalaman ng mercury na nakasasama sa katawan lalo na ang pagkonsumo ng “blackfin” o “bluefin” tuna. Ang ilan sa mga pinanggalingan din ng tuna ay sa mga pangisdaan kung saan nilalagyan naman sila ng mga antibayotiko at mga pampalaking “hormones”. 7. Ang mga inaangkat na uri ng hito kung saan pinalaki sa mga pabrika at nagdaan sa kung anu-anong mga eksperimento ay isa ring dapat iwasan na kainin. Ang mga ito ay nilalagyan ng mga hormon na pampalaki sa paraang iniindyek upang dumoble ang kanilang mga laki at timbang. Maaari itong magdulot ng labis na panganib at malubhang kalagayan ng iyong kalusugan katulad ng kanser. 8. Ang isdang “Pangasius” ay karaniwang matatagpuan sa Mekong river sa bansa ng Vietnam kung saan isa ito sa pinaka-kontaminadong ilog sa buong mundo. Mayroon ding itong sangkap na “carcinogens” na sanhi ng pagkakaroon ng kanser. Makakabuti na tayo ay maging isang mapanuring mamimili at kumunsumo ng mga isdang direktang nabibili sa mga mangingisda o sa mga pamilihan. Atin ding siguraduhin na hindi inani sa mga palaisdaan ang mga isda na naglalaman ng kung anu-anong klase ng gamot na makakasira sa ating kalusugan. Maaari rin nating tandaan ang klase ng pagluluto sa mga isdang ating kakainin na gawin ito ng tama at maayos upang maiwasan ang pananakit ng tiyan at anumang maaaring masamang dulot nito.

The post Here are the Fish That We Should Avoid Eating Frequently Due to its Possible Negative Impact on our Health. appeared first on Jerminix.This post first appeared on Jerminix - Cebu Events , Food And Hapennings, please read the originial post: here

Share the post

Here are the Fish That We Should Avoid Eating Frequently Due to its Possible Negative Impact on our Health.

×

Subscribe to Jerminix - Cebu Events , Food And Hapennings

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×