Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

اطلاعیه مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد، طبق اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد عضوهای محترم سازمان در تنظیم امور مالیاتی خود این نکات را رعایت نمایند.تنظیم امور مالیاتی تو سط اعضای سازمان

تنظیم امور مالیاتی تو سط اعضای سازمان

تنظیم امور مالیاتی تو سط اعضای سازمان

اطلاعیه مالیاتی

۱-زمانی که مامور مالیاتی از مودی در خواست اراِئه اسناد و مدارک مینماید شایسته است تمامی مدارک مثبته که در تشخیص مالیات اثرگذار باشد ارائه گردد تا حقی از وی ضایع نشود بدیهی است حسب بخش نامه صادره مودی میتواند در خواست کند تصویر اطلاعیه های موجود در پرونده به وی ارائه شود.
۲- پس از صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن لازم است به استناد ماده سی و پنج آیین نامه ماده دویست و نوزده ، از واحد مالیاتی تصویرگزارش رسیدگی نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است اخذ شود.
ماده سی و پنج –”مأموران مالیاتی موظف هستند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی که مبنای برگ تشحیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم کنند.
۳- چنان چه گزارش و اطلاعیه ها با مدارک و درآمد واقعی مودی هم خوانی نداشته باشد بعبارتی ، بیش تر از درآمد واقعی، دریافتی و درآمد در نظر گرفته شده باشد باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص (درابلاغ واقعی) نسبت به آن برگ با ارائه توضیحات و مدارک به ریاست امور مالیاتی اعتراض تسلیم گردد که توسط آن مقام، دوباره رسیدگی صورت گیرد.
قابل ذکر است لایحه اعتراضیه حتمأ ثبت دفتر دبیرخانه شود و شماره آن روی نسخه مربوط به خود نوشته شود. بعضاً گاهأ اتفاق افتاده مودی اعتراض تسلیم کرده منتهی به علت عدم ثبت در دبیرخانه، مالیات قطعی شده و اعتراض مودی در هیچ مرجعی مورد قبول قرار نگرفته است، بنابراین در این خصوص دقت گردد.
۴- چنان چه ریاست امور مالیاتی رسیدگی به عمل آورده و درآمد را تعدیل کرد و مورد قبول مؤدی قرار گرفت مراتب قبولی خود را اعلام مینماید بعبارتی ظهر برگ تشخیص امضاء و کلمه “موافقم” نوشته میشود ولی در صورت عدم قبول تعدیل صورت گرفته کلمه “موافق نیستم” نوشته میشود و آنگاه پرونده به هیأت اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. ضمنأ توصیه می گردد آن مقدار مالیات موردقبول نقدأیا به صورت اقساط پرداخت گردد به علت این که از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بمدت یک سال ماهانه ۵/۲ درصد و در یک سال سی درصد مبلغ مانده مالیات جریمه شامل مودی میشود.
۵- اگر ظهر برگ تشخیص کلمه “موافقم” نوشته شود وآن گاه به امضاء مودی برسد و ثبت دفتر دبیرخانه گردد این پرونده قطعی و مختومه میباشد و در صورت پشیمانی و اشتباه در توافق هیچ گونه اقدامی به نفع مودی صورت نخواهد گرفت. لذا بعد از اطمینان کامل ظهر برگ تشخیص را امضاء کرده و حتمأ دقت گردد توافق در دبیرخانه ثبت شود.

تنظیم امور مالیاتی تو سط اعضای سازمان

 • کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
  کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسي ...
 • صفحه اینستاگرام
  صفحه اینستاگرام ...
 • سایت شخصی محمدکریمی
  سایت شخصی محمدکریمی ...
 • CD LABLE (2)
  CD LABLE (2) ...
 • کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
  کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهن ...
 • NB01
  NB01 ...
 • کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
  کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسي ...
 • NB03
  NB03 ...

۶ – در صورت توافق هم میتوان مالیات را به صورت اقساط پرداخت کرد.
۷- در صورت عدم توافق پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی فرستاده خواهد شد در روزتعیین شده مودی یا وکیل وی باید با در دست داشتن مدارک در نشست هیأت جهت ادای توضیحات حاضر گردد وچنان چه مدارک همراه نباشد و قبلاً نیزتحویل واحد مالیاتی داده نشده باشد احتمال این که هیأت به علت کسری یا عدم ارائه مدارک اعتراض را نپذیرد وجود دارد. ضمنأ چنان چه وکیل مودی بخواهد در نشست حاضر باشد پیش از تشکیل نشست بموجب مقررات ماده صد و سه و نرخ مشخصه حق تمبر به حساب واریز کند که در غیر این صورت وکالت وی نافذ نمیباشد.
۸- تلاش گردد مدارک، همراه با یک لایحه اعتراضیه به هیأت تحویل داده شود و لایحه، ثبت دفتر دبیرخانه هیأت گردد.
۹- اگر هیأت اعتراض مودی را بپذیرد یا راسأ درآمد را تعدیل مینماید یا این که قرار صادر میکند و آن گاه کارشناس تحقیق که به اصطلاح به ایشان مجری قرار گفته میشود مدارک مودی را و دیگرمدارک به دست آورده رامورد رسیدگی قرار میدهد و به هیأت گزارش میدهد.
۱۰- جهت رسیدگی به گزارش مذکور و صدوررای، دوباره از مودی دعوت به عمل می آید لازم است مودی تصویر گزارش کارشناس تحقیق را از هیأت یا واحد مالیاتی دریافت نماید که چنان چه به درستی تنظیم نشده باشد بتواند در نشست بعدی هیأت دفاع کند.
۱۱- اگر رای هیأت بدوی مورد قبول مودی نباشد میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض کند و دوباره پرونده در هیأت دیگری به نام هیأت تجدید نظر مطرح می گردد و این هیأت نیز مانند هیأت بدوی یا راسأ رسیدگی میکند یا این که قرار صادر میکند و دوباره بهمان شکل قبل عمل میشود.

۱۲- اگر مودی نسبت به رای هیأت تجدید نظر هم اعتراض داشته باشد میتواند ظرف مدت یک ماه به شورایعالی مالیاتی شکایت کند و لایحه اعتراضیه را با پست سفارشی به شورا بفرستد که نشست شورا غیابأ برگزارخواهد شد ومودی در آن نشست حضور نمی یابد.
۱۳- اگر شورا اعتراض مودی را وارد دانست پرونده را دوباره جهت طرح در هیأت عودت میدهد که به این هیأت ، هیأت هم عرض گفته میشود رسیدگی هیأت هم عرض طبق تجویز شورایعالی مالیاتی میباشد که نحوه اجرای آن همانند هیأتهای قبل خواهد بود.
۱۴- تمامی آراء صادره از هیأتهای بدوی ، تجدید نظر ، هم عرض ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ آراء قابل اعتراض درشعبه بدوی دیوان عدالت اداری میباشد و چنان چه دیوان عدالت اداری اعتراض مودی را وارد دانست به شرح ردیف سیزده اقدام خواهد شد و در صورت عدم قبول اعتراض مودی میتوان به هیأت تجدیدنظر دیوان اعتراض دوباره تسلیم کرد.
۱۵- آخرین مرجع که میتوان اعتراض به آن تسلیم کرد حسب مقررات ماده دویست و پنجاه و یک مکرر وزیر اقتصاد ودارایی میباشد.
نکات مهم :
الف – هر جا بحث ابلاغ پیش می آید روز ابلاغ و روزتسلیم اعتراض بحساب نمی آید.
ب – برگ دعوت به هیأت باید ۱۰ روز پیش از تاریخ تشکیل نشست هیأت به مودی جهت تهیه مدارک ابلاغ گردد روز ابلاغ و روز تشکیل نشست حساب نمیشود.
ج – برابر قانون مدنی هر جا به ماه اشاره گردد ماه ۳۰ روز محاسبه می شود.
د – نشست هیأت با حضور ۳ نفر نماینده سازمان امور مالیاتی ، قاضی دادگستری ، ۱ نفر نماینده از مجمع یا مجامع صنفی که این شخص در اصل نماینده مودی میباشد و باید از حقوق قانونی مودی دفاع کند رسمیت می یابد و چنان چه هر کدام حاضر نبودند میتوان به این موضوع ایراد گرفت و تقاضای تجدید دعوت کرد.
توصیه:
هـ – زمانیکه پرونده شما دردست رسیدگی میباشد در هر مرحله میتوانید همراه با مدارک از جمله گزارش رسیدگی و گزارش مجری قرار از نقطه نظرات مشاور مالیاتی مستقر در سازمان استفاده کنید.
و – پیش از مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع اعتراض خود را با نمایندگان این سازمان که به هیأت معرفی گردیده اند در میان بگذارید.
ز- حتی المقدور تلاش گردد مطالب به صورت مکتوب ، ساده ، خلاصه و مفید بیان گردد.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۵

نوشته اطلاعیه مالیاتی اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی نظام مهندسی ایران پدیدار شد.This post first appeared on پایگاه اخبار نظام مهندسی, please read the originial post: here

Share the post

اطلاعیه مالیاتی

×

Subscribe to پایگاه اخبار نظام مهندسی

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×