Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Κάτωθεν του χρυσοϋφαντου σκέπαστρου της Τίμιας Κάρας του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ η ΕΛΛΑΔΑ τον ικέτευσε “ελθέ και σώσον ημάς” (1η δημοσίευση 4-9-17)

Του  Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Κάτωθεν του Τιμητικού Σκέπαστρου της Τίμιας Κάρας του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ στην Λιτανεία που έγινε την Κυριακή στις 3 Σεπτεμβρίου του 2017 στην εορτή της μνήμης της Ανακομιδής των Ιερών του Λειψάνων ακούστηκαν ικεσίες, όπως μας μεταφέρθηκαν από φίλους προσκυνητές.
Ο Πιστός Λαός προσευχόταν με δυνατή φωνή στο ΑΓΙΟ και τον παρακαλούσε

«-ΑΓΙΕ ΝΕΚΤΑΡΙΕ, έλα να σώσεις την Πατρίδα που χάνεται»

«-σώσε την νεότητα και βάλε μας μυαλό τώρα που ο κόσμος πάει να τιναχτεί στον αέρα, έστω και τώρα»

Όμως αγαπητοί μου  η  Ελλάδα δεν θα χαθεί αλλά θα διαπαιδαγωγηθεί.

Μεγάλοι και μικροί, πλούσιοι  και φτωχοί, άρχοντες εκκλησιαστικοί- εξουσίες και αρχές παρεκκλίναμε από την  ΘΕΙΑ αποστολή.

ΠΟΙΑ είναι αυτή η ΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ;

Μας την περιέγραψε με άγια σαφήνεια ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ για να είμαστε αναπολόγητοι έμπροσθεν των παγκόσμιων ανατροπών που έρχονται.

Είμαστε από γένος φιλοσόφων και τώρα Θεανθρωπιστών.

«Ὁ Ἕλλην ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἵνα φιλοσοφῇ· διότι ἐγεννήθη διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγωγὸς εἰς Χριστὸν ἕπεται ὅτι ὁ Ἕλλην πλασθεὶς φιλόσοφος ἐπλάσθη χριστιανός, ἐπλάσθη ἵνα γνωρίσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ διαδῷ αὐτὴν τοῖς ἔθνεσιν.

 φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετον κτῆμα τοῦ Ἕλληνος· διαδιδομένη ἀνὰ τὰ ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾷ αὐτὰ ἑλληνικάοὐδέποτε δὲ παύεται οὖσα Ἑλληνική· οἱ ὁπαδοὶ αὐτῆςοἱ ὁμιληταὶ αὐτῆς ἀποβάλοντες τὸ ξένον καὶ βάρβαρον περιβάλλονται τὸ ἑλληνικὸν καὶ τὴν εὐγένειαν·  Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦὅπως ἐργασθῆ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητοςἝλλην καὶ φιλοσοφία εἰσὶ δυὸ τινὰ ἀναπόσπαστα· μαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος λέγων: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν.

Ναὶ  Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν  ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη  κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον  ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον  φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον  κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον  παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον  μακροβιότης αὐτοῦἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦδιὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη  Ἑλληνισμός·

διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθονμόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας·

καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων·

μαρτύριον τέλος  ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας προνοίαςὅπως ἐμπιστευθῇ αὐτῷτὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιντὴν θρησκείαν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆςτὸ αἰώνιον ἔργον τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας.

Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας· ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ ὅπως πιστώση τὴν ἀλήθειαν ταύτην.

Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης σελίδος αὐτῆς ἀναφαίνεται  τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐν τῷ χριστιανισμῷ δρᾶσιςκαὶ  κλῆσις αὐτῆςἵνα ἀναλάβῃ τὸ μέγα της ἀποστολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἔργον


This post first appeared on (Ε)ΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Λ)ΑΕ, please read the originial post: here

Share the post

Κάτωθεν του χρυσοϋφαντου σκέπαστρου της Τίμιας Κάρας του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ η ΕΛΛΑΔΑ τον ικέτευσε “ελθέ και σώσον ημάς” (1η δημοσίευση 4-9-17)

×

Subscribe to (Ε)ΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Λ)ΑΕ

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×