Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty, doanh nghiệp mới nhất 2024

Thủ tục giải thể công ty là quá trình chấm dứt tất cả các hoạt động của một công ty hoặc một tổ chức kinh doanh, điều này xảy ra khi công ty đang gặp khó khăn về nguồn tài chính và không còn hiệu quả trong việc kinh doanh, sản xuất của chủ sở hữu. Giải thể doanh nghiệp sẽ được thực hiện thông qua việc giải quyết các vấn đề về tài chính và pháp lý, thanh lý tài sản hoặc giải quyết các khoảng nợ và chia lại cổ phần cho các cổ đông. Thủ tục giải thể một công ty sẽ vô cùng phức tạp và khó khăn vì cần phải được cơ quan thuế kiểm tra và phê duyệt. Vậy, quy trình và thủ tục giải thể công ty gồm những bước nào?, hãy cùng Lạc Việt tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Hướng dẫn trình tự thủ tục để giải thể công ty

1. Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là quá trình chấm dứt các hoạt động và tồn tại của một doanh nghiệp, cũng như chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Khi công ty không còn hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục tồn tại, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện các thủ tục giải thể công ty với Cơ quan đăng ký để chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan.

2. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại khi doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động, chủ doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký để chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan.

3. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Một số trường hợp quyết định giải thể doanh nghiệp

Dưới đây là những trường hợp mà một doanh nghiệp có thể cần thực hiện thủ tục giải thể:

3.1 Vấn đề về tài chính

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể sẽ gặp một số khó khăn về tài chính và không thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Khi đó, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ quyết định giải thể công ty để không phải chi trả tiếp tục cho những khoảng nợ và không bị áp lực về vấn đề tài chính. Từ việc giải thể doanh nghiệp sẽ giúp chủ sở hữu quản lý và xác định được chính xác về nghĩa vụ tài chính và các khoảng nợ theo quy định của pháp luật.

3.2 Quyết định của chủ doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể dựa trên quyết định của chủ doanh nghiệp, ví dụ như quyết định không tiếp tục hoạt động doanh nghiệp, chấm dứt hợp đồng hoặc không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Quyết định này thường được thể hiện thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông hoặc hội đồng quản trị công ty.

3.3 Không tiếp tục hoạt động kinh doanh

Đối với những công ty được thành lập với mục đích hoạt động trong một khoảng thời gian cố định, như các dự án xây dựng hoặc sự kiện ngắn hạn, thời gian hoạt động sẽ được ghi rõ trong Điều lệ công ty và đã được đăng ký từ ban đầu. Khi thời gian hoạt động này kết thúc,chủ sở hữu có thể quyết định giải thể doanh nghiệp nếu không tiến hành gia hạn hoạt động kinh doanh.

3.4 Sát nhập doanh nghiệp hoặc mua lại

Khi một doanh nghiệp được hợp nhất với một công ty khác hoặc được một công ty khác tiếp quản, chủ sở hữu có thể quyết định giải thể doanh nghiệp đầu tiên. Điều này thường diễn ra khi việc hợp nhất hoặc tiếp quản là một phần của chiến lược mở rộng hoặc tái cấu trúc, và doanh nghiệp ban đầu không còn cần thiết để tồn tại độc lập.

3.5 Bị thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp bị Cơ quan đăng ký thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định, trừ trường hợp ngoại lệ khác.

3.6 Không đủ số lượng thành viên

Trong trường hợp một doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiếp tục hoạt động. Trong thời hạn từ 06 tháng, nếu doanh nghiệp không thêm thành viên mới để đạt đủ số lượng tối thiểu hoặc không thực hiện thủ tục chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác, thì chủ sở hữu phải tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định.

4. Điều kiện để giải thể công ty, doanh nghiệp

Theo nguyên tắc, khi thực hiện quy trình giải thể công ty, chủ sở hữu cần phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nợ mà công ty nợ các tổ chức và cá nhân liên quan. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình giải thể doanh nghiệp, Lạc Việt sẽ trình bày một cách chi tiết và đầy đủ các điều kiện cần tuân thủ và thực hiện dưới đây.

Một số điều kiện để giải thể doanh nghiệp

4.1 Quyết định và nghị quyết giải thể

Hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông của doanh nghiệp phải tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này cần được ghi lại trong biên bản và công bố theo quy định. Các nội dung chính cần có trong quyết định bao gồm:

 • Tên của công ty, doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính;
 • Nêu rõ lý do để giải thể doanh nghiệp;
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng và các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Bản kế hoạch giải quyết các nghĩa vụ phát sinh của hợp đồng lao động;
 • Họ và tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4.2 Được sự đồng ý của phần lớn cổ đông

Khi doanh nghiệp có nhiều cổ đông, quyết định giải thể cần được thông qua với sự đồng ý của phần lớn cổ đông theo tỷ lệ quy định. Thông thường, phần lớn cổ đông được xác định dựa trên tỷ lệ vốn góp của mỗi cổ đông.

4.3 Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính

Doanh nghiệp cần phải hoàn thành và thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính, bao gồm việc trả nợ, thu hồi các khoản phải thu, và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và nợ. Các tài liệu và báo cáo tài chính cuối kỳ cần được soạn thảo và công bố đầy đủ theo quy định.

4.4 Thanh lý tài sản và các khoảng nợ

Doanh nghiệp cần thực hiện việc thanh lý tài sản để trả nợ, thu hồi các khoản phải thu, và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và nợ. Việc thanh lý có thể bao gồm việc chuyển nhượng hoặc bán các tài sản, bất động sản để hoàn lại tài sản cho các bên liên quan

4.5 Giải quyết hợp đồng lao động

Doanh nghiệp phải chấm dứt các hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan cho người lao động. Bao gồm việc thanh toán lương, bảo hiểm xã hội, và các phúc lợi khác cho nhân viên.

4.6 Thông báo về việc giải thể và công bố thông tin

Doanh nghiệp cần phải thông báo về việc giải thể đến các bên liên quan, bao gồm cơ quan thuế, các tổ chức tài chính, đối tác kinh doanh, nhân viên, và các bên khác có liên quan. Thông báo này có thể được thực hiện thông qua văn bản hoặc được công bố trên các phương tiện truyền thông công cộng.

4.7 Thực hiện các thủ tục để thu hồi giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để thu hồi giấy phép kinh doanh, đồng thời thực hiện đăng ký chấp dứt hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký.

4.8 Thực hiện các thủ tục thanh lý thuế

Doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục thanh lý thuế, bảo hiểm xã hội, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác theo quy định của cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Để quy trình giải thể doanh nghiệp được đảm bảo tuân thủ pháp luật, chủ sỡ hữu doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan áp dụng tại thời điểm đó và nhờ tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý.

5. Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp mới nhất

Quy trình và thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp sẽ bao gồm 3 bước chính, hãy cùng Lạc Việt tìm hiểu chi tiết ở các bước dưới đây.

5.1 Bước 1: Thông báo giải thể doanh nghiệp

Đây là bước đầu tiên trong quy trình giải thể công ty, việc gửi thông báo giải thể công ty là cách để doanh nghiệp của bạn thông báo cho các cơ quan, đối tác và khách hàng về quyết định giải thể của công ty. Hồ sơ để giải thể công ty ở bước đầu tiên này sẽ bao gồm:

 • Thông báo giải thể công ty theo Phụ lục II-22 (Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên) hoặc biên bản họp đại hội cổ đông (đối với công ty cổ phần).
 • Quyết định giải thể công ty.

Thực hiện việc nộp hồ sơ giải thể công ty, doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh/thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

5.2 Bước 2: Quyết toán thuế giải thể với cơ quan quản lý thuế

Sau khi thực hiện thủ tục thông báo giải thể công ty tại Sở KH & ĐT, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển thông tin dữ liệu của doanh nghiệp về cơ quan đăng ký thuế, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau đó, cơ quan quản lý thuế sẽ hẹn thời gian để tiến hành bước kiểm tra và xác định các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp.

Có thể thấy, đây là bước khó khăn và quan trọng nhất trong suốt quá trình tiến hành thủ tục giải thể công ty. Để chuẩn bị quyết toán thuế để giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế, cần một số tài liệu dưới đây:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, các hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan trong trường hợp doanh nghiệp có xuất nhập khẩu.
 • Thông báo về kết quả hủy hóa đơn và báo cáo về việc sử dụng hóa đơn cho đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể; Hoặc: Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn.
 • Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
 • Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cho đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp.

5.3 Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Tại bước này, chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày làm việc sau khi đã thanh toán hết mọi nợ phát sinh. Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc giải thể doanh nghiệp ở bước này sẽ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Phụ lục II-22 (Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo về việc thanh lý tài sản cố định, danh sách các khoảng nợ và số tiền đã thanh toán, bao gồm việc thanh toán hết các khoản nợ thuế và tiền bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước như Lạc Việt đã hướng dẫn ở trên, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo đến cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin, cơ quan thuế sẽ phản hồi đến Phòng đăng ký kinh doanh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ giải thể công ty, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng giải thể trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ giải thể công ty không chính xác thông tin hoặc bị giải mạo, khi đó chủ sở hữu, thành viên hoặc các cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và một số hậu quả phát sinh trong thời gian 05 năm, tính từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.

6. Hồ sơ giải thể công ty, doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể công ty

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp là tập hợp tất cả những tài liệu cần thiết để nộp và báo cáo đến cơ quan đăng ký về việc giải thể doanh nghiệp. Dưới đây là một số tài liệu cần phải có trong bộ hồ sơ giải thể công ty:

6.1. Quyết định giải thể doanh nghiệp

Đây là mẫu tài liệu quan trọng của chủ sở hữu mô tả chi tiết về việc quyết định giải thể doanh nghiệp, trong mẫu quyết định cần ghi rõ lý do giải thể, mã số doanh nghiệp, tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

6.2. Báo cáo tài chính cuối kỳ

Báo cáo tài chính cuối kỳ của doanh nghiệp cũng sẽ cần có trong bộ hồ sơ giải thể, các báo cáo tài chính này sẽ bao gồm thông tin về tài sản, nợ, thu, chi, và lợi nhuận.

6.3. Báo cáo thuế cuối kỳ

Trong hồ sơ giải thể, doanh nghiệp cũng sẽ cần cung cấp thêm báo cáo thuế cuối kỳ cho cơ quan thuế, các báo cáo thuế này phải chứa thông tin về thuế GTGT, thuế TNDN và các khoản thuế khác phải nộp.

6.4. Hợp đồng lao động và BHXH

Trong hồ sơ giải thể sẽ cần có thêm danh sách các hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội của người lao động, nhân viên, chi tiết về lương, phúc lợi.

6.5. Danh sách các khoảng nợ và tài sản

Hồ sơ giải thể công ty cũng sẽ có thêm danh sách chi tiết về các khoảng nợ và tài sản của doanh nghiệp, trong đó sẽ bao gồm tài sản cố định, hàng tồn kho, công nợ…

6.6. Giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy tờ khác liên quan

Doanh nghiệp cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép con và các giấy tờ liên quan khác mà doanh nghiệp đã được cấp phép trong quá trình hoạt động.

6.7. Thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần chuẩn bị mẫu tài liệu thông báo giải thể đến cơ quan đăng ký thuế, ngân hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, và công chức, viên chức.

7. Cách nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

Để có thể nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng nhanh nhất, bạn cần phải tạo một tài khoản trên trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Sau khi đã có tài khoản, bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Sau khi đã đăng ký thành công tài khoản kinh doanh, bạn cần đăng nhập vào hệ thống để tiến hành nộp hồ sơ giải thể công ty qua mạng.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể

Trên giao diện hệ thống, tại menu trên thanh công cụ, bấm chọn đăng ký doanh nghiệp, chọn phương thức nộp hồ sơ, chọn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc sau đó nhập mã số thuế doanh nghiệp, chọn vai trò người nộp hồ sơ, điền thông tin về người đại diện pháp luật, chọn “Giải thể doanh nghiệp – Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp” (Giai đoạn 1) hoặc Giải thể, phá sản, xóa tên doanh nghiệp (Giai đoạn 2)

Tiếp theo, bạn cần điền tất cả thông tin vào các mục [KHỐI DỮ LIỆU] và chọn [VĂN BẢN ĐÍNH KÈM] và chọn các hồ sơ đính kèm tương ứng.

Lưu ý: sau mỗi lần nhập hồ sơ, bạn cần nhấn lưu dữ liệu để mục khối dữ liệu hiển thị dấu tích màu xanh, điều này chứng tỏ bạn đã hoàn thành thành công.

Bước 4: Hoàn tất đăng ký và xác nhận

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin và tài liệu đính kèm, bạn bấm chọn vào menu “Chuẩn bị” và chọn “Ký số/ xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh” để nộp hồ sơ giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Khi hồ sơ được nộp hồ sơ giải thể công ty thành công, trạng thái sẽ được chuyển thành “Đã tiếp nhận trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”. Hồ sơ của bạn cũng sẽ được chuyển đến tài khoản của Phòng đăng ký kinh doanh để tiến hành xử lý, và sau 03 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được phản hồi kết quả qua email đã đăng ký.

8. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Dưới đây là mẫu quyết định giải thể công ty mới nhất để bạn tham khảo và sử dụng để thực hiện thủ tục giải thể cho doanh nghiệp.

9. Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp là một quy trình bắt buộc khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trong quá trình này, doanh nghiệp cần xác định và thanh toán các khoản thuế cuối cùng trước khi ngừng hoạt động kinh doanh. Quyết toán thuế được xem là bước quan trọng để xác định doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đầy đủ trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh.

9.1 Xác định tiền thuế:

Trước khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần tính toán và xác định được số tiền thuế cần phải nộp, dựa trên các báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm hoặc ở kỳ báo cáo cuối cùng. Bao gồm một số loại thuế như: thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

9.2 Khai báo và nộp tờ khai quyết toán thuế

Sau khi doanh nghiệp đã xác định và tính toán được số tiền thuế cần phải nộp, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị tờ khai quyết toán thuế và điền đầy đủ thông tin và nộp lên cơ quan thuế.

9.3 Nộp tiền thuế:

Sau khi đã nộp bản khai quyết toán thuế, doanh nghiệp cần thanh toán số tiền thuế còn thiếu dựa trên kết quả tính toán thuế. Quá trình thanh toán này có thể được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán khác được cơ quan thuế chấp nhận.

9.4 Báo cáo tài chính cuối cùng:

Trước khi giải thể, doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính cuối cùng và cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và thuế cho cơ quan thuế.

9.5 Kiểm tra và xác nhận từ cơ quan thuế:

Sau khi đã nhận được bản khai quyết toán thuế và số tiền thanh toán, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận số tiền thuế đã nộp của doanh nghiệp. Trong trường hợp không có phát sinh, cơ quan quản lý thuế sẽ gửi giấy xác nhận đã hoàn thành quyết toán thuế.

10. Dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp của Lạc Việt

Quá trình giải thể công ty là một quy trình phức tạp đòi hỏi nhiều công đoạn và phải trải qua nhiều bước tại cơ quan hành chính. Do đó, nếu không hiểu rõ quy định và không có kinh nghiệm thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và thậm chí kéo dài vài năm mới có thể thực hiện xong việc giải thể cho công ty. Hiểu được những khó khăn đó, Lạc Việt hiện đang cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, với đội ngũ chuyên viên pháp lý uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải thể doanh nghiệp, quyết toán thuế.

Lạc Việt tự tin và khẳng định cung cấp một dịch vụ giải thể công ty uy tín, với ưu điểm nổi bật như:

 • Tư vấn về các thủ tục, điều kiện để giải thể công ty, doanh nghiệp miễn phí;
 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản đề nghị, thông báo, quyết định giải thể công ty và chuẩn bị các tài liệu liên quan;
 • Lập chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin về chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên Sở KH & ĐT, Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;
 • Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và thủ tục khóa mã số thuế cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;
 • Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
 • Bàn giao kết quả hoàn thành việc giải thể công ty tận nơi.

11. Câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty

11.1 Có cần trả lại con dấu khi giải thể công ty không?

Khi giải thể công ty, việc trả lại con dấu phụ thuộc vào cơ quan đã cấp con dấu cho doanh nghiệp:

 • Nếu doanh nghiệp được cơ quan Công an cấp con dấu, doanh nghiệp cần trả lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 • Nếu doanh nghiệp tự khác con dấu kể từ ngày 01/07/2015 đến nay, doanh nghiệp sẽ không được sử dụng con dấu theo quy định và không cần thực hiện thủ tục thu hồi con dấu cho cơ quan đăng ký.

11.2 Khi giải thể, công ty có bị thu hồi giấy phép không?

Theo như kinh nghiệm thực tế của Lạc Việt, trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể cho nhiều công ty, doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế sẽ không thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nữa.

11.3 Thời gian hoàn tất giải thể doanh nghiệp trong bao lâu?

Quá trình giải thể doanh nghiệp yêu cầu thực hiện nhiều bước tại nhiều cơ quan khác nhau, do đó thời gian sẽ bị kéo dài. Thông thường, bước mất nhiều thời gian nhất là việc giải quyết tại cơ quan thuế để thực hiện việc quyết toán thuế. Thời gian hoàn thành thủ tục giải thể có thể mất từ 1 đến 3 tháng và có thể còn lâu hơn tùy thuộc vào tính chất phức tạp của từng công ty.

11.4 Sau khi hoàn tất việc giải thể công ty, chủ doanh nghiệp còn trách nhiệm gì không?

Việc giải thể một doanh nghiệp đòi hỏi sự trung thực và chính xác từ chủ sở hữu và các thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng thành viên đối với công ty cổ phần.

Nếu hồ sơ giải thể bị sai sót hoặc giả mạo, những người thuộc các chức danh trong công ty sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, các khoản thuế chưa nộp. Hoặc với các khoảng nợ chưa thanh toán và cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả phát sinh trong vòng 5 năm tính từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

11.5 Trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp có phải nộp thuế môn bài không?

Sau khi công ty đã gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, công ty sẽ không cần phải đóng thuế môn bài nữa.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Lạc Việt về thủ tục và trình tự để bạn có thể tham khảo và chuẩn bị tiến hành giải thể công ty. Trong quá trình tìm hiểu nội dung trên, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ số điện thoại 0931 398 798 để được chuyên viên tại Lạc Việt tư vấn và trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

The post Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty, doanh nghiệp mới nhất 2024 appeared first on Kế Toán Lạc Việt.

Share the post

Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty, doanh nghiệp mới nhất 2024

×

Subscribe to Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tại Bình Dương Nhanh Trong 03 Ngày Có Gpkd

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×