Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2023

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện khi doanh nghiệp huy động thêm vốn góp hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Công ty cổ phần có thể làm hồ sơ tăng vốn điều lệ bằng nhiều hình thức khác nhau. Mỗi hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sẽ tùy thuộc vào cách huy động vốn của doanh nghiệp.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua tại thời điểm thành lập công ty cổ phần và được ghi trong điều lệ công ty. Vốn điều lệ trong công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là “cổ phần”. Các cổ đông trong công ty sẽ chịu trách nhiệm trên phần vốn góp của mình.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty có thể được thay đổi tăng lên tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp tiến hành huy động vốn bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng phải thực hiện đầy đủ thủ tục bằng cách nộp hồ sơ tăng vốn công ty cổ phần tới Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp.

Mục đích tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Khi đến giai đoạn cần thiết trong quá trình hình thành và phát triển công ty. Việc tăng vốn điều lệ công ty phần để gia tăng tiềm lực tài chính và mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh là điều cần thiết. Theo đó, việc tăng vốn diều lệ công ty để nhằm mục đích cụ thể như:

 • Đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu;
 • Bổ sung tổng tài sản công ty, huy động vốn đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh;
 • Đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án hoặc ký kết các hợp đồng lớn;
 • Tăng hạn mức vay vốn từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác;
 • Khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp, gia tăng niềm tin của cổ đông và đối tác.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng một trong 4 hình thức sau đây:

 1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 2. Chào bán cổ phần ra công chúng;
 3. Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 4. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tới cơ qua có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cố phần.

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại công ty. Cách huy động vốn này sẽ không làm tăng số lượng cổ đông song vẫn tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Tăng vốn điều lệ công ty bằng chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết đại chúng thì phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Trường hợp số cổ phần chào bán không được các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần đó cho người khác.

2. Chào bán cổ phần ra công chúng

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách chào bán cố phần ra công chúng là việc phát hành chứng khoán cho một số lượng lớn nhà đầu tư. Chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện khi công ty đã được đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng từ Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần ra công chúng

Hình thức chào bán cổ phần ra công chúng để huy động tăng vốn điều lệ có tính chất đa dạng và quy mô lớn. Bởi vì việc này tiếp cận được rất nhiều nhà đầu tư với số lượng lớn. Tuy nhiên, để các công ty cổ phần có thể đăng ký tăng vốn điều lệ bằng hình thức niêm yết đại chúng, đòi hỏi doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và vốn điều lệ đáp ứng được nhiều quy định của Luật Chứng khoán.

3. Chào bán cổ phần riêng lẻ

Khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ mà không phải là công ty đại chúng cần đáp ứng các điều kiện gồm:

 1. Không chào bán cổ phần thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
 2. Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hoặc chỉ bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Việc phát hành cổ phần riêng lẻ để huy động tăng vốn điều lệ của công ty giúp dòng tiền của nhà đầu tư chảy vào doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực kinh tế để phát triển kinh doanh mà không phải cổ đông hiện hữu.

4. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Trường hợp công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần, nhưng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Như vậy, doanh nghiệp không được phép chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trực tiếp để tăng vốn điều lệ. Sau khi phân phối lợi nhuận và đáp ứng các điều kiện đối cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi hoặc cổ phần phổ thông, Công ty sử dụng cổ tức chi trả bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần (chỉ đối với công ty đã niêm yết chứng khoán).

Hồ sơ tăng vốn công ty cổ phần

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau đây:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần ký (về việc tăng vốn điều lệ công ty);
 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;
 3. Quyết định/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty;
 4. Biên bản định giá tài sản (trong trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản);
 5. Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của cổ đông mới (khi có thêm cổ đông góp vốn vào công ty);
 6. Sổ đăng ký cổ đông;
 7. Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có);
 8. Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Ngoài ra, còn cần thêm văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn).

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện theo quy trình sau đây:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Lựa chọn hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trước khi tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần cần thống nhất với hội đồng quản trị về phương án, hình thức tăng vốn điều lệ cụ thể.

Bước 2: Soạn hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông họp và quyết định tiến hành tăng vốn. Thành phần hồ sơ chi tiết bao gồm các giấy tờ như trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ tăng vốn công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi vốn điều lệ công ty.

Bước 4: Nhận kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trong vòng 3-5 ngày làm việc hồ sơ sẽ được trả kết quả bằng 1 trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật và giấy Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Chuyên viên Sở sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện lại hồ sơ.

Bước 5: Thực hiện các nghĩa vụ về thuế sau khi tăng vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp và cổ đông cần phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế liên quan, cụ thể như sau:

 • Đăng bố cáo lên Cổng thông tin Quốc gia về việc tăng vốn điều lệ
 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài bổ sung trong trường hợp vốn điều lệ sau khi tăng vượt quá 10 tỷ (vốn điều lệ trước khi tăng dưới 10 tỷ).
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân & nộp thuế TNCN (nếu có) trong trường hợp có chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Lạc Việt

Nếu Quý vị đang muốn tìm đơn vị dịch vụ để làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần. Lạc Việt sẽ thay mặt Quý vị và doanh nghiệp thực hiện trọn gói từ A-Z, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, bao gồm các công việc cụ thể như sau:

 • Tư vấn miễn phí về quy trình, thủ tục, hình thức tăng vốn điều lệ phù hợp;
 • Soạn thảo tất cả các hồ sơ tăng vốn công ty cổ phần nhanh chóng và trình ký hồ sơ tận nơi;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh trong thời gian 3-5 ngày làm việc;
 • Bàn giao hồ sơ tới tận tay doanh nghiệp các giấy tờ và tài liệu liên quan sau khi tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần;
Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trên đây là quy trình thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được cập nhật mới nhất. Hi vong qua bài viết này, doanh nghiệp nắm bắt được thông tin cần thiết để chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần và có thể hoàn thiện được thủ tục qua hình thức tăng vốn điều lệ phù hợp của công ty. Nếu Quý vị không có nhiều thời gian, Lạc Việt sẵn sàng hỗ trợ qua Hotline/Zalo: 0931 398 798. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

The post Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2023 appeared first on Kế Toán Lạc Việt.

Share the post

Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2023

×

Subscribe to Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tại Bình Dương Nhanh Trong 03 Ngày Có Gpkd

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×