Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Ang paghahandog at pagaabuloy

Mga kapatid, ang Lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng sanglibutan ay nakikilala sa taglay niyang kalagayan at kakayahan, at ang bawat tao ay may kaniya-Kaniyang antas ng pagkilala sa kaniyang kapuwa, Kung Sino Ang hamak at kung sino ang dakila, kung sino ang mangmang at sino ang pantas, kung sino ang mailap o maamo, kung sino ang matulungin at kung sino ang maramot, datapuwat iisa lang ang nakakaalam ng katotohanan sa mga bagay na iyan.

At iyan ang PANGINOON, siya ang nakakakilala kung ang isang tao ay mangmang o matalino, mayaman o mahirap, maamo o mailap, matulungin o maramot, banal o makasalanan. Sapagkat Siya lamang ang magpapasiya kung karapat-dapat sa Kaniya ang sinoman o hindi.

Ating tunghayan at pag-aralan ang talatang ito ng banal na kasulatan:

MARCOS 12:41-44


Mar 12:41-44 At umupo siya sa tapat ng kabang-yaman, at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabang-yaman: at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. 42 At lumapit ang isang babaing bao, at siya'y naghulog ng dalawang lepta, na ang halaga'y halos isang beles. 43 At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dukhang baong babaing ito, ay naghulog ng higit kay sa lahat ng nangaghuhulog sa kabang-yaman: 44 Sapagka't silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis; datapuwa't siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid baga'y ang buong kaniyang ikabubuhay.

Alam na natin na mula kay Cain at kay Abel nagsimula ang paghahandog sa PANGINOON, at kay nunong Noe pagkatapos ng bahang gumunaw sa mundo, at si Abraham ay pinapaging sakdal ng PANGINOON dahil sa paghahandog niya kay Isaac sa Dios.


Si Jacob na anak ni Isaac ng maglakbay sa ilang upang mag-asawa kay Raquel sa kaniyang
paglalakbay sa ilang ay nangako sa DIOS sa...

GENESIS 28:20-22

Gen 28:21-22 Na ano pa't ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Dios, 22 At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Dios; at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasangpung bahagi ay ibibigay ko sa iyo.


Ano ang batong ito na itinayo ni Jacob noong siya ay nasa ilang na sinabi niyang magiging bahay ng DIOS na pinagpanataan niya ng ika-sampung bahagi ng lahat niyang tinatanggap?

Ano ang sinasabi ni Apostol Pedro sa mga bagay na ito?

1PEDRO 2:4-9

1Pe 2:4-9 Na kayo'y magsilapit sa kaniya, na isang batong buhay, na sa katotohana'y itinakuwil ng mga tao, datapuwa't sa Dios ay hirang, mahalaga, 5 Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo. 6 Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. 7 Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga: datapuwa't sa hindi nangananampalataya, Ang batong itinakuwil ng nagsisipagtayo ng bahay Siyang naging pangulo sa panulok; 8 At, Batong katitisuran, at bato na pangbuwal; Sapagka't sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail: na dito rin naman sila itinalaga, 9 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios , upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan:

Ngayon mga kapatid, alam na ba ninyo kung anong bato ang itinayo ni Jacob sa ilang na naging bahay ng DIOS? Iyan mga kapatid ang sinabi niya na...

"at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasangpung bahagi ay ibibigay ko sa iyo"

" and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee"

Kaya sinabi sa 1PEDRO 5:2

1Pe 5:2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip;

Kung ang mga bagay na ito ay ating ginagawa mga kapatid ay tunay na madarama natin na ang DIOS ay nananahan sa atin sapagkat sa ganitong bagay ay napaparangal natin ang PANGINOON, tulad ng sinasabi sa...

KAWIKAAN 3:9-10

Pro 3:9-10 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak.

Mga kapatid, tayo ay hindi nakikinig ng salitang kinatha lamang ng ating sariling karunungan o kaalaman; ang mga pananalitang ating naririnig ay Salita ng DIOS na ating binabasa sa Kaniyang Evangelio.

At ang mga Salitang ito ng DIOS na ating naririnig ngayon ay Siyang sasaksi sa atin sa harap ng DIOS kung Siya ay ating ginanap o hindi at Siya ring magdadala sa atin sa dakong nararapat nating kalagyan kung sa paraiso o sa impierno.

Ano pa ang sinasabi sa mga taga...
HEBREO 13:15-16

Heb 13:15-16 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod.

Sa katotohanan mga kapatid kung tayo lamang ay gaganap ng mga bagay na ito na may kagalakan sa ating puso. Ito ang aariing ganap sa atin sa harap ng PANGINOON.

Sabi ni Apostol SANTIAGO 2:21

Jam 2:21 Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kaniyang inihain si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana?


At sa HEBREO 11:4

Heb 11:4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa.

Mga kapatid maging mapagsiyasat tayo sa ating sarili, sa ating mga ginagawa, sapagkat lahat ng gawain ay may kaniya-kaniyang antas ng kalagayan.

Ang unang antas ng paggawa ng kabanalan ay ang pakikinig, at sa pakikinig nagmumula ang pananampalataya at kung ikaw ay mayroon ng pananampalataya, ang susunod na antas ay ang pagtanggap, ano ang iyong tatanggapin?

Ang mga palatuntunan ng DIOS na iyong sinampalatayanan, at kung iyo nang matanggap, ang susunod na antas ay ang pagganap o paggawa upang magbunga, sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay.

At alam natin na sa lahat ng gawain ay may kailangan upang makagalaw, makayari at magbunga.

Ano ito mga kapatid?
LUCAS 6:38

Luk 6:38 Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin.


Sa 2CORINTO 9:5-9

2Co 9:5-9 Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid, na mangaunang pumariyan sa inyo, at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako nang una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy, at hindi gaya ng sapilitan. 6 Datapuwa't sinasabi ko , Ang naghahasik ng bahagya na ay magaani namang bahagya na; at ang naghahasik na sagana ay magaani namang sagana. 7 Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya. 8 At maaaring gawin ng Dios na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo; upang kayo, na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawa't mabuting gawa: 9 Gaya ng nasusulat, Siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha; Ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man.

Ito mga kapatid ay gawang tinitignan ng DIOS sa bawat isa sa atin, walang natatanging sinoman sa ating lahat. Sa ganitong mga gawa ipinakikita ng bawat isa sa atin kung papaano natin pinararangalan ang PANGINOON sa pamamagitan ng ating tinatangkilik.

Ating basahin mga kapatid ang HEBREO 7:1-10

Heb 7:1-10 Sapagka't itong si Melquisedec, hari sa Salem, saserdote ng Kataastaasang Dios, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, 2 Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasangpung bahagi ng lahat (na kung sasaysayin, una-una, siya'y Hari ng katuwiran, at saka Hari naman sa Salem, na sa makatuwid, ay Hari ng kapayapaan; 3 Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapuwa't naging katulad ng Anak ng Dios), ay nanatiling saserdote magpakailan man. 4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. 5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 6 Nguni't yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. 7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 8 At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. 9 At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 10 Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec.


tungkol kay Abraham at Melquisedec

at sa aklat ng MGA GAWA 4:32-37

Act 4:32-37 At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa: at sinoma'y walang nagsabing kaniyang sarili ang anoman sa mga bagay na kaniyang inaari: kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. 33 At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus: at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. 34 Sapagka't walang sinomang nasasalat sa kanila: palibnasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili, 35 At ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol: at ipinamamahagi sa bawa't isa, ayon sa kinakailangan ng sinoman. 36 At si Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol (na kung liliwanagin ay Anak ng pangangaral), isang Levita, tubo sa Chipre, 37 Na may isang bukid, ay ipinagbili ito, at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol.


Dito ay isinaysay kung papaano nagkaisa ang puso at kaluluwa ng mga kapatid sa Iglesia na ipinagbili ang kanilang pagaari at inilagay sa paanan ng mga Apostol at nabuhay sa pagkakaisa.

At sa aklat parin ng MGA GAWA 5:1-10

Act 5:1-10 Datapuwa't isang lalake na tinatawag na Ananias, na kasama ng kaniyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari, 2 At inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kaniyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 3 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? 4 Nang yao'y nananatili pa, hindi baga yao'y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios. 5 At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. 6 At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. 7 At may tatlong oras ang nakaraan, nang ang kaniyang asawa, na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok. 8 At sinabi sa kaniya ni Pedro, Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, Oo, sa gayon. 9 Datapuwa't sinabi sa kaniya ni Pedro, Bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? narito, nangasa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas. 10 At pagdaka'y nahandusay sa paanan niya ang babae , at nalagot ang hininga: at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay, at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kaniyang asawa.


Ay isinaysay ang pagkamatay ng mag-asawang Ananias at Safira dahil sa pagkakaila sa pinagbilan ng kanilang lupa at kalahati lamang ng kanilang ipinangako ang ibinigay sa mga Apostol.

Sa 2CORINTO 8:2-3


2Co 8:2-3 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban,


AMEN
This post first appeared on Tunay Na Iglesia Ng DIOS Kay Cristo Jesus, please read the originial post: here

Share the post

Ang paghahandog at pagaabuloy

×

Subscribe to Tunay Na Iglesia Ng Dios Kay Cristo Jesus

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×