Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

PANALANGIN PARA SA DETAINEE OF 6 VICINITY HOLDING AREA IN PURGATORY, REPARATION OR PAY FOR CRIMES, FORGIVENESS OF SINS AND MERCY INCLUDING JUDGEMENT OF FREEDOM....

SA NGALAN NG AMA, NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.... AMEN....

Panginoon Jesukristo, ako po si ___________ ( Banggitin ang buong pangalan ), ako po ay isang makasalanan na nilalang. Nagkasala po ako sa Aking kapwa, sa iyong kapamilya, sambayanan, lipi at kaibigan. Ako po ay nagsisisi at lumalapit na nagpapakumbaba ng buong puso, isip at kaluluwa. Nawa'y ako ay inyong patawarin sa Aming mga kasalanan na nagawa. Aming Panginoon, aming Diyos, aming Hari at aming Ama ng Awa tulungan mo po kami. Nawa'y inyong ipadala sina San Miguel Archangel, San Gabriel Archangel at San Michael Archangel ganoon din ang inyong buong hukbo ng mga tapat na lingkod at alagad na mga angel, mga seraphim, mga kerubin, mga nympha, mga lambda, mga banal na santo at santa upang turuan, gabayan at tulungan na ayusin ang aming pagkakasala, mga kataksilan at mga kasamaan.

Bigyan mo po kami na pagkakataon na makalapit, makausap at makadaong-palad ang aming nakagawan ng kasalanan. Bigyan mo po rin ako ng pagkakataon na ayusin ang mga nasirang relasyon at hilumin ang mga sugat sa kanilang puso. Aming maunawaing Ina na kasama sa Grupo ng mga Maria at Mary na handang makinig sa aming pangangailangan tulad ng isang bata. Ina na handang makadaong-palad at makausap ng may kalakip na pagmamahal. Ina na may sagradong puso para sa kanyang anak. Ina na may kababaang-loob at yapos na tapat at dalisay na pagkalinga. Ina na handang tumulong sa pangangailangan ng kanyang anak. Samahan rin po ninyo ako sa sitwasyon na aking kinalalagyan. Nagpapakumbaba po ako. Sabihin mo po sa akin ang maaari kong gawin upang ako ay inyong patawarin. Handa po akong sumunod sa lahat na kinakailangan gawin. Ganoon din po ako ay inyong samahan, ipagsanggalang at tulungan mo po kaming ipagtanggol sa mga nilalang na gustong gumawa sa akin ng kasamaan at paghihiganti dahil sa aking mga kasalanan.

Nawa'y matapos ko ang misyon at gawain ng pagpapatawad at awa. Bago ako ay tawagin ng Kataas-taasan at Kabanal-banalang Hukom ng Hukuman ng Katarungan at Tribunal of Mercy upang harapin ang nakatakdang paglilitis sa akin at aking mga kasabwat na gumawa ng kasalanan, mga kataksilan at mga kasamaan. Bigyan mo po rin kami ng matalino at magaling na abugado o tagapagtanggol ng Israel at Juda tulad nina Otniel, Aod, Samgar, Debora at Barac, Gedeon at Abimelec, Tola at Jair, Jefte, Ibzan, Elon, Abdon, Samson, Samuel, Eli at Daniel para sa pantay at balanseng paglilitis. Nawa'y ako ay inyong patawarin at bigyan mo kami ng iyong awa at pagkakataon. Nawa'y maging pabor sa akin at sa amin ang iyong Banal na Hatol na kapatawaran sa aming nakagawan ng mga kasamaan, mga kataksilan at mga kasalanan. Ganoon din po ang aming kalayaan at makabalik uli sa inyong kaharian at pamayanan. Aking Panginoon, aking Diyos, aking Hari, aking Hukom, aking Kataas-taasang Ama ng Awa ibig ko pang mabuhay at isilang uli sa katawang-lupa ng sangkatauhan. Ako po ay humihingi na bigyan pa ng pagkakataon at awa ng makapangyarihan at may hawak ng mga karapatan upang ako ay payagan na isilang muli.... 

Papuri at pasalamat ganoon din ang kaluwalhatian at kapangyarihan sa ating Panginoon, atin
g Diyos, ating Hari, ating Hukom at ating Kataas-taasang Ama ng Awa. Sapagkat iyo ang kaharian at pamayanan. Noon, ngayon at magpakailan pa man..... AMEN.SA NGALAN NG AMA, NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.... AMEN.


This post first appeared on Saint Maria Eugenia Elisabetta Ravasio And Team Of The League Of Good Forces, please read the originial post: here

Share the post

PANALANGIN PARA SA DETAINEE OF 6 VICINITY HOLDING AREA IN PURGATORY, REPARATION OR PAY FOR CRIMES, FORGIVENESS OF SINS AND MERCY INCLUDING JUDGEMENT OF FREEDOM....

×

Subscribe to Saint Maria Eugenia Elisabetta Ravasio And Team Of The League Of Good Forces

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×