מגע אש

מ– המוציא/מזונות
ג– גפן
ע– עץ (עיין סדר הברכות של שבעת המינים)
א– אדמה
ש– שהכל

ברכת המוציא פוטרת כל מאכל הנאכל בסעודה