Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

יום הקדיש הכללי

יום הקדיש הכללי, בתאריך עשרה בטבת, בא לציין את זכרם של נפטרים , ובפרט עבור נרצחי השואה, נפטרים במערכות ישראל, וערירים (שלא ידוע תאריך פטירתם).

ניתן למסור שמות (חינם) לאמירת קדיש, תיקון נפטרים, הדלקת נר נשמה, ולימוד משנה ל- עילוי נשמה, יזכור.

יום הקדיש הכללי2

יום הקדיש הכללי

ה’רבנות’ החליטה לציין את יום עשרה בטבת בכל שנה כ “יום הקדיש הכללי“. יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום קבורתם לא נודע, לנהוג במנהגי יום היארצייט של הנפטרים: להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות לעילוי נשמות הנספים בשואה…

עם השנים הפך יום זה של “יום הקדיש הכללי”. ‏המציין את זכרם של כל הנרצחים בשואה שמקום קבורתם לא נודע, וגם הוסיפו העולם לציין ביום זה את פטירתם של שאר ישראל ערירים ונפטרים במלחמות ומערכות ישראל אשר נרצחו בפיגועים על יהדותם, ואשר אין מי שיאמר עליהם קדיש וילמד שיעור משניות לעילוי נשמתם.

במוסדות הקודש של חסידי ברסלב, ישיבת “ברסלב מאיר” ו”נצח מאיר” בנוסף לפעילות החסד של זיכוי הרבים שבמשך כל השנה אשר אומרים קדיש ולומדים משניות לעילוי נשמת נפטרים..,

מציינים יום זה בסדר לימוד מיוחד וקדוש, עבור עילוי נשמה לנשמות ישראל עם קדוש !

ניתן למסור שמות [חינם ללא תשלום] לסדר הלימוד ותיקון נפטרים אשר יערך ביום זה בישיבת “ברסלב מאיר” יהי’ זכרם ברוך !

קדיש לזכרו של אדם נוהגים לומר ביום השנה לפטירתו..,

אך מתי אומרים קדיש על אנשים שאין יודעים מהו יום פטירתם ?

שאלה זו הפכה למשמעותית מאוד אחרי השואה, שבה נרצחו שישה מיליונים מיהודי אירופה, ובהם כמיליון וחצי ילדים.

תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע – אם כן, מתי יאמרו קדיש לזכרם ?

עם הקמת מדינת ישראל – ציינה ה’רבנות’ את יום עשרה בטבת ליום זיכרון זה, שהוא יום צום לזכר תחילת המצור על ירושלים בתקופת המרד ברומאים, וכידוע ש – י’ בטבת, דהיינו בעשרה בטבת החל נבוכדנצר מלך בבל להסתער על חומת ירושלים, עשרה בטבת הוא היום בו התחיל המצור על ירושלים, שבסופו נכבשה ירושלים ונחרבה. יום זה הוא צום עשרה בטבת !

קדישביום זה אומרים קדיש ולומדים משנה לעילוי נשמה, על כל אותם אלה שמתו ומועד פטירתם אינו ידוע, ובהם גם מיליוני הנרצחים בשואה. כיוון שבשואה נרצחו לעתים משפחות שלמות ולא נותר אף אחד שיאמר עליהם קדיש, ומכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, נמצא שכל ישראל הם כקרוביהם של אותם נרצחים ונפטרים, ולכן בעשרה בטבת אומרים בכל בתי הכנסת קדיש וסדר לימוד משנה לזכרם ועילוי נשמתם !

מסירת שמות חינם ללא תשלוםעבור נפטרי השואה, (חיילים) חללי מערכות ישראל, נפגעי טרור וכד’, וערירים.

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה :

לבירורים נוספים או תרומות –

הרב יעקב סופר 054-8496548 ; הרב ישראל גרין 054-8451238

[contact-form-7]

קדיש, אמירת קדיש, לימוד משנה לעילוי נשמה, ותיקון נפטרים 

להועיל ולהיטיב לנשמות עם ישראל עם קדוש.., סדר הלימוד והתפילות בישיבתנו מוקדשים – עבור נשמות נפטרים ובכל יום אומרים עבורם – קדיש | סדר השכבה – ביום הפטירה | הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים | תיקון נפטרים | סעודת עניים – ברכות לעילוי נשמה | לימוד משנה – לעילוי נשמה, ועוד.., שאר לימודי קודש – לעליית נשמה של הנפטר, הגורמים בכך עונג עילאי לנשמות בעולם האמת.

* ללא תשלום – אמירת קדיש ולימוד משנה [חד פעמי או יותר לפי שיקול הרבנים] חינם, לערירים וכד’ למען זיכוי הרבים – לחץ כאן למילוי הטופס

** בתשלום – יאמרו גדולי וחשובי רבני ברסלב, קדיש, וילמדו משנה לעילוי נשמה, הקדשה בספרי קודש, הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים.., במשך כל השנה ובימים המסוגלים – לחץ כאן למילוי הטופס

*** תיקן נפטרים | יארצייט [יום פטירה] – הקדשת סדר לימוד בישיבה, אמירת קדיש, וסעודת ברכות ביום הפטירה [יארצייאט] לחץ כאן

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, ויעשו למת סדר התיקון כנ”ל. 

זהו תיקון חשוב וגדול לעילוי נשמת יקירים ע”ה, על כן חשוב לקחת יוזמה ולהיות חלק במפעל הזה !

לבירור פרטים, והרשמה – חייגו עכשיו

הר’ עמיאל – מנהל הישיבה 050-4161022

The post יום הקדיש הכללי appeared first on ברסלב מאיר - יהדות בטעם טוב ושמחת ברסלב.This post first appeared on ברסלב, please read the originial post: here

Share the post

יום הקדיש הכללי

×

Subscribe to ברסלב

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×