Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ליקוטי עיצות

ספר ליקוטי עיצות

הקדמה

מי האיש החפץ חיים, מי הבוחר בחיים נצחיים. מי החס על נפשו באמת, מי לה', ישים לבו אל החבור הקטן הזה, מעט הכמות ורב האיכות. הביטו וראו והתמהמהו תמהו, כי פעול פעל בימיהם: אשר נתגלו דרכים ועצות נפלאות ונוראות חדשים גם ישנים, מיוסדים על אדני פז, שתולים על פלגי מים, נובעים ממעין היוצא מבית ה':

מים עמוקיים עצה בלב איש, אשר הדלם איש תבונות. לכו חזו מפעלות ה', שימו לבבכם לדברים האלה, כי הם דברים העומדים ברומו של עולם. דברי אלוקים חיים ומלך עולם:

דברים המחיין את כל הנפשות מקטן ועד גדול, מרום כל דרגין עד תכלית מדרגה התחתונה: אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאהו בספר הזה, וכל אשר תשאלך נפשך לא יאצל ממך הכרך הקטן הזה. הט אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה; והבן והבט האמת לאמתו. הסר ממך עיקשות לב ודרכי ליצנות ושקרים. וחכמות של הבל הרחק ממך. חוסה על נפשך והטה דעתך ומחשבתך אל האמת לאמתו, כי אם, חס וחלילה, תטה מן האמת, את מי תטעה. הלא לא תטעה כי אם את עצמך. אייתי ספר הזה וחזה בו: היש בלשונו עולה, חס ושלום. אם הטה אשורו מני דרך הישר והאמת, אשר דרכו בו אבותינו מעולם: בה' בטחתי. אל אבוש בדברים האלה לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי. אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו, אשר עמד לימין אביון כמוני, וחזקני ואמצני ללקט שושנים נוראים כאלה, סגולות יקרות ורפואות נצחיות האלה.

חיי נפשות כאלה מבארות מים חיים, ממעייני הישועה, אשר כל הנובע מהם, כולם מיוסדים על דברי אבותינו ורבותינו, זיכרונם לברכה, בתורה שבכתב ובעל פה. בתורה נביאים כתובים; ותלמוד בבלי וירושלמי; ומדרשים וספרי הזהר הקדוש; וספרי האר"י, זכרונו לברכה. עליהם בנויים ומיוסדים הדברים האלה, המובאים בכרך הנורא הזה. ולהרחיב בשבח מעלתם יקצרו המון יריעות, אך המסתכל בהם בעין האמת, יראה בעצמו את יקר תפארת גדולתם, והאמת יעיד על עצמו. וה' אלוקים אמת; יתן ליעקב אמת, וישלח אורו ואמתו וינחנו תמיד בדרך האמת. ויטה שכמנו לעובדו כל ימי חיינו באמת, לאהב השלום והאמת, עד יכון בחסד כיסא דוד, וישב עליו באמת במהרה בימינו אמן:

אמת ואמונהThis post first appeared on ברסלב, please read the originial post: here

Share the post

ליקוטי עיצות

×

Subscribe to ברסלב

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×