Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Các công trình của Nguyễn Văn Huyên

Các cõng trình của Nguyễn Văn Huyên, M. Durand, vợ chồng P.J. Sỉmon khí nghiên cứu về tục Lên Đồng đã tỏ rõ tính khách quan khoa học trong nhận thúc và lý giải các hiện tượng này, thì cùng trong thòi kỳ ầy một số nhà khảo cứu người Việt như Phan Kế Bính, nhà văn Nhắt Lang… lại tỏ thái độ khinh bác, miệt thị, thiếu khách quan khi đề cập tới tục Lên đồng

>Khóa luyện thi violympic toán 4

ỏ nước ta, sự nghiệp đổi mới thụ sực bắt dầu tủ 1986 trên cá bình diện nhận thức (đối mỏi tu duy) và hành động (đổi mới nông nghiệp và nông thôn). Trước đó, vào các thập kỷ 60 – 80, việc nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng gần như bị “đóng băng” bỏi các cấm kỵ về thế giới quan, nhân sinh quan, do vậy việc nghiên cứu và xuất bản các công trình về lĩnh vực này đều bị hạn chế.

>>Tin tức giáo dục

Đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân nhủng năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX tại Viện nghiên cứu văn hóa dán gian (nay là Viện nghiên cứu văn hóa thuộc Viện KHXH Việt Nam), hình thành một nhóm công trình tập trung vào đề tài tín ngưởng dân gian, trong đó tác giả của công trình này là người dề xướng và chủ trì. Việc hình thành nhóm công trình này xuất phát từ hai yêu cầu, thứ nhất, việc nghiên văn hóa dân gian không thể không tiếp cận từ đòi sống tín ngưởng dân gian, bỏi vì văn hóa dân gian và tín ngưỡng dân gian vốn nó là hai mặt của một thực thể; thứ hai, vào những năm “dêm trước” đổi mói, nhu cầu đời sống tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân rất bức bách, cái cách hành xử như trưóc kia “cái gì chưa biết, chưa rố là cấm” nay không còn hiệu nghiệm nữa.

Tín ngưỡng dân gian là một lĩnh vực rộng lớn và vô cùng phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, lúc đó đi vào nghiên cứu tín ngưỡng dân gian thì nghiên cứu cái gi để góp phần giải quyết được hai nhu cầu đặt ra ỏ trên. Không phải mất nhiều thời gian, chúng tôi lấy việc thờ các nữ thần, nhắt là việc thò nứ thần đã bị đạo giáo hóa (Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, thà Tiên…) củng với tục Lẽn đồng là điểm xuắt phát đầu tiên. Tục Lên đồng thì đã bị Nhà nước kết án là “mê tín

dị đoan” và dang chịu án “cấm hoạt động”, còn việc thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ cũng như các Mảu thần khác thì cũng đang âm ỉ bùng phát khi gặp làn gió “kinh tế thị trường”. Tất cả các nhủng khía cạnh khác nhau của đời sống tín ngưởng dân gian ấy đều là cái nền, bệ đổ của các sinh hoạt văn hóa truyền thống, trong đó ìễ hội là hiện tượng tiêu biểu, đang tái hiện ỏ nông thôn khi mà làn gió đổi mói nông nghiệp, nông thôn đang thổi tói.

Sau vài ba năm đi khảo sát thực địa ỏ Hà Nội và một số nơi ỏ đồng bằng Bắc Bộ, ỏ Sài Gòn và Huế, năm 1990 chúng tôi cho xuất bản hai cuốn sách nhỏ đầu tiên : Tú Bất tử và Vân Cát thản nữ Trong hai cuốn sách này, cuốn Vân Cát thần nữ chỉ thuần tuý là một cố gắng dầu tiên của nhóm nghiên cứu nhằm tập hợp các tư liệu về văn bản thư tịch và một số tư liệu thực địa liên quan tới việc thờ phụng và lễ hội gắn với việc phụng thò Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cuốn sách thiỉ haì là về Tứ Bất tứ (các vị thần bát tử của Việt Nam) : Thánh Gióng, Chủ Đồng Tủ, Thánh Tản Viên và Thánh Mẫu Liễu Hạnh, về Thánh Mẩu Liễu Hạnh, cuốn sách này là một cố gắng hơn nữa của các tác giả nhằm tập hợp tư liệu văn bản và tài liệu thực địa và budc đầu lý giải hiện tượng văn hóa – tín ngưỡng này. Ngoài ra, như nói ỏ trên, bốn vị thần bấr tủ này là biểu hiện của sự kết họp giứa tín ngưởng bản địa và những ảnh huỏng của Đạo giáo Trung Hoa, tạo nên vừa một hệ ý thức đặc thù Việt Nam thời phong kiến tự chủ, đồng thòi cũng những hình thức tín ngưỡng có phạm vi phổ cập rộng của ngưòi Việt ỏ đồng bằng Bắc Bộ [1].

Trong thòi gian này, Hoàng Tuấn Phổ đã xuất bản cuốn Bd Chúa Liều [2], một cuốn sách vủa mang tính tiểu thuyết về thần linh, vừa mang tính nghiên cứu. Nủa đầu, bằng tuỏng tượng và phóng tác, ông đả vẽ ra một Bà Chúa Liễu khá sính động trong đời thường, còn phàn sau cuốn sách lại mang tính nghiên cứu, ỏ dây ồng khẳng định vai trò của Liễu Hạnh là vị thần chủ của tín ngưổng thờ Mẫu lam phú, Tiỉ phú. Hai nứa cúa cuón sách đã phần nào bố sung cho nhau, cho ta hình ánh vủa thực vủa áo của Bà Chúa Liễu, ông cũng đã đặt tục Hầu bóng (Lên đồng) như là một nghi lễ cứa tín ngưõng Tam Phú, Tứ phú.

Sách Hát vãn xuất bán hai năm sau, 1992 bưóc đầu đã liên kết dược- hai phạm trù đạo Tam phủ, Tứ phd và nghi thức Lên đổn^, COI Lên đồng không phải là một tín ngưỡng riêng rẽ mà chi là môt nghi lễ của tín ngưỡng thò Mầu Tam phú, Tứ phú. Đây là một bước tiến YC nhận thức trcn cơ sớ đi sâu hơn nghiên cứu về đạo Tam Phù và Tứ phủ và nghi lễ Lên đồng. Chính vì thế có thế coi cuổn sách Hát vân là cuốn sách đầu tiên đặt cơ sổ cho việc nghiôn cứu đạo Tam phú, Tứ phủ và nghi lễ Lên đồng.

Trong công trình này, các tác giả đã đặt ra hàng loạt các vấn dc về điện thần của đạo Tam phù, Tứ phũ, mối quan hộ giủa ‘I’am phu. Tứ phủ với các tín ngưỡng dân gian khác, nguồn tfốc và các khu>nh hướng phát triển cứa Hát văn, Lên đồng, tính địa phương cúa loại hình tín ngưỡng, nghi lỗ này. Đặc biệt, trong cuốn sach nay các khia cạnh nghệ thuật Hát vãn được nêu ra một cách tưong đói co hộ thống.

Cùng năm 1992, sách Tam Tỏa Thánh Mầu cúa Đặng Vàn Lung củng được xuát bản Tuy nhiên, trong tác phẩm cua ổng hình tương Mãu Lieu được tiếp cận tủ gót độ văn học, coi cuộc đời thr.nh Mẫu như một áng sú thi mang tinh thần thoại.

[1]       Ngô Đức Thịnh (Chủ biên), Tín nguông và vđìĩ hóa tín nạuõng. NXB. KHXH, H.,

2001.

[2]        Hoàng Tuấn Phổ. Bá Chúa Liễu, NXR. Thanh Hóa, 1990This post first appeared on DASHING ELEMENTS: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms, please read the originial post: here

Share the post

Các công trình của Nguyễn Văn Huyên

×

Subscribe to Dashing Elements: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×