Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مقاله رایگان تاریخچه زمین

مقاله رایگان تاریخچه زمین

تعطيل هاي عيدنوروزرادركتاب علوم بخش تاريخچه ي زمين جمع اوري كرده و نوشته ام .زمين شناسان با استفاده ازاثاري كه درسنگها وجود دارد اطلاعات زيادي درباره ي گذشته ي زمين جمع اوري مي كنند.

ان ها با مطالعه ي سنگ هاي رسوبي درباره ي اب وهواي گذشته ي زمين محل درياهاوخشكيهاونوع گياهان وجانوراني كه زماني روي زمين زندگي مي كرده وامروزه از بين رفته اند اطلاعاتي به دست اورده اند.

سرگذشت زمين

مطالعه درباره ي گذشته ي زمين بسيار شبيه به مطالعه در تاريخ ملت هاست.كسي كه مي خواهدتاريخ تمدن هاوملت ها را مطالعه كند بايد شواهد زيادي درباره ي حوادث

       
   
     
 

گذشته جمع اوري كند.در مطالعه ي تاريخچه ي زمين نيز دانشمندان بايدنظيرهمان كار را انجام بدهند.بيش تر اين شواهد از لايه هاي سنگهاي رسوبي و فسيل هاي درون انها بدست مي ايد.سنگ هاي رسوبي معمولا به صورت موازي در روي هم انباشته مي شوند و مانند ورق هاي كتاب اند .در يك سري لايه از جنس سنگ هاي رسوبي اصولا به لايه هاي زيرين قديمي تر از لايه هاي بالايي هستند اما در صورتي كه سنگ هاي چين خورده باشند نمي توانيم اصل بالا را درست بدانيم و براي تعيين وضعيت گذشته ي انها بايد به دنبال شواهد ديگري بگرديم .

فسيل:درگذشته جانداران فراواني بر روي زمين زندگي مي كردند.برخي از ان ها در زمان ما وجود ندارد.

فسيل يعني به اثاري كه در جانداران بسيارقديمي در سنگها باقيمانده است فسيل/سنگواره/مي گويند.

از ميان جانداران گذشته فقط تعداد بسيار كمي به صورت فسيل درامده اند جانداراني كه داراي اعضاي نرم و فاقداسكلت سخت داخلي يا خارخي بوده اند در برابر عوامل مخرب طبيعي مقاومتي نداشته وپس از مرگ درمجاورت هوا يا زير اب تجزيه مي گرديده يا خوراك جانداران ديگرشده وبدون ان كه ازخوداثري به جاي گذارند از بين رفته اند .

در ميان جانداران گذشته ي زمين انهايي كه داراي اعضاي سخت مانند استخان دندان صدف كيتين يا بافت چوبي

می باشند .امكان فسيل شدنشان وجود داشته است.اين جانداران بايد بلا فاصله پس از مرگ در محلي قرار گيرند تا در معرض تجزيه و فسادقرارنگيرند.

مكان هايي براي فسيل شدن

براي فسيل شدن محيط هاي رسوبي مانند دريا ها ودرياچه ها مناسب تر از ساير مناطق اند .

در اين مناطق رسوب گذاري شديداست وبقاياي جانداران به وسيله ي روسوبات بهتر مدفومن وپوشيده مي شود .

هم چنين اين مناطق -به علت شرايط منا سب  حيات جانداران متنوعي داردكه تعدادشان نيز زياد است.به همين علت در ان جا امكان فسيل شدن بيشتر فراهم مي شود .

در خشكي ها نيز گاهي فسيل به وجود مي ايد ولي تعداد ان ها نسبت فسيل هايي كه در دريا ها تشكيل شده اند بسيار ناچيز است. يخچال غار طوفان هاي شن و ماسه شيره هاي گياهي مواد نفتي وخاكستر هاي اتش فشاني شرايطي را به وجود مي اورند  كه جانوران يا گياهان قبل از فساد وتجزيه همه يا قسمتي از جسد ان ها سالم بماند.

استفاده از فسيل ها.

برخي از فسيل هامانندزغال سنگ ونفت –كه به ان ها سوخت هاي فسيلي هم گفته ميشود-به طور مستقيم درتامين انرژي وبرخي موادكاربرده فراوان دارد .از ساير فسيل ها نيز براي تعيين محل بعضي از مواد معدني استفاده ميگردد.فسيل ها در تشخيص اب هواي گذشته نيز قابل استفاده اند.

به كمك فسيل ها مي توان اطلاعاتي درباره ي خشكي ها –دريا ها- درياچه ها-بيابان ها…به دست اورد

تحول در حيات با مطالعه در روي فسيل هاي به دست امده از ميان لايه هاي رسوبي مختلف معلوم شده است كه فسيل هاي موجود در لايه هاي قديمي تر /زيرين/در مقايسه باان ها كه در لايه هاي بالايي پيدا مي شود ساختمان بدني ساده تري را نشان مي دهد.يعني هر چه به زمان حاضر   نزديك ميشويم هم ساختمان بدن جانداران پيچيده ترمي شود هم بر تعداد ان ها اضافه .ميشود .

دانشمندان به همين ترتيب توانسته اند اولا:” با نوع تحولات وتغييرات جانداران در گذشته اشنا شوند ثانيا:”نوعي جدول زماني را به كمك فسيل ها تنظيم كنندكه راهنماي مناسبي براي تعيين قدمت لايه هاي رسوبي مجهول هم هستند چنانچه در جدول صفحه ي بعد مشاهده ميكنيد ترتيب پيدايش جانوران از بي مهرها به مهره داران ساده خونسردو سپس مهره داران خونگرم يعني پرنده ها وپستان داران است.

گياهان نيز دراغاز محدود به جلبك هاي دريايي بودندودرزمان هاي بعدسرخس هاو انواع موشابه پديدامدند.

پيدايش گياهان گلداركه انواعي كامل تروپيچيدهتراز اقسام بي گل وهاگدار درزمانهاي نزديك به زنان حال در روي زمين ظاهر شدند.

دانشمندان با مطالعه ي فسيل ها درباره ي گذشته زمين وتغييرات ان اطلاعات زيادي بدست مي اورند.

كسي كه فسيل را مطالعه ميكند بايد درباره ي جانوران وگياهان امروزي محل زندگي انها نوع غذا ورفتارهاي ان ها اگاهي داشته باشد زمين شناسان گذشته را با امروز مقايسه مي كنند مثلا” اگر دربالاي كوهي فسيل ماهي يافت شود نشانه ي ان است كه در گذشته ان محل دريا بوده است.

موجودات تك سلولي=‌‌‍‌‌‌‍‌‍)بي مهرگان )(مهره داران)

( ماهي ها)(گياهان)(خزندگان)(پرندگان)(پستانداران).

تاريخچه ي زمين=وقتي زندگي در دريا شروع شد ابتدا موجوداتي كه بدن انها

فقط يك سلول داشت در دريا ها فراوان شدند.سپس نوبت به جانوران بي مهره رسيد.پس از ميليونها سال اولين مهره داران –يعني ماهي ها –به وجود امدند.باپيداشدن گياهان زنگي بر روي خشكي ها كمكم جانوران هم روي

خشكي ها ظاهر شدند.

سپس اب وهواي كره ي زمين چنان تغيير كرد كه محيط مناسبي برايرشد خزندگان به وجود امد در اين زمان خزندگان بسيار فراوان وكوناكون شدند.طول بعضي از انها به۳۰ مترمي رسيدبه اين خزندگان بزرگ دايناسور

مي گويندكه به معناي سوسمارترسناك است .دايناسور ها در حدود۶۵ ميليون سال پيش از بين رفتند.

بعد از نابودي داينا سور ها وپرندگان وپستانداران فراوان

شدند.در اين زمان گياهان نيز زياد تر شدندوجنگل هاي

وسيعي به وجود اوردند.

زمين شناسان مي گويند در ابتدا روي كره ي زمين

فقط يك خشكي و يك اقيانوس بزرگ وجودداشت.

درحدود ۲۰۰ميليون سال پيش اين خشكي بزرگ به

ارامي شروع به تقسيم شدن كرد.ابتدا تقريبا” ازوسط

يك شكاف برداشت.رفته رفته اين شكافت بزرگ تر

شدوبين دوخشكي دريايي به وجود امد.چندين ميليون سال بعد دو خشكي شمالي و جنوبي هريك

به قطعات كوچك تري تقسيم شدندو

خوشكي هاي امروزي را به

وجود اوردند.

مقاله رایگان تاریخچه زمین

نوشته مقاله رایگان تاریخچه زمین اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.This post first appeared on یک وی دو, please read the originial post: here

Share the post

مقاله رایگان تاریخچه زمین

×

Subscribe to یک وی دو

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×