Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده

مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده

امروزه ديگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي كه دهه هاي قبل به وجود آمده بودند، كارساز نيستند و حكم دايناسورهايي را دارند كه توان تطبيق خود با محيط را نداشتند و محكوم به فنا شدند. سازمانهاي بزرگ با ساختارهاي سنتي توان و انعطاف لازم جهت همسويي با تغييرات محيط پيراموني بويژه با توجه به مسايل جهاني شدن را ندارند و براي بقاي خود ناچارند يا تغيير ساختار دهند يا خود را به ابزارهايي مجهز كنند تا توان مقابله با تغييرات جهاني را به دست آورند. يكي از مهمترين اين ابزارها، ايجاد سازمان يادگيرنده و نهادينه كردن يادگيري سازماني است.
از اين رو آقاي دكتر رضا نجــف بيگي مدير گروه دكتري تخصصي مديريت اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي، پيرامون اين ابزار ارزنده براي مديران و دانشجويان در دانشكده علوم انساني واحدعلوم و تحقيقات سخناني ايراد كرد
دكتر نجف بيگي، با يادآوري اين مطلب كه اولين بار «فردوسي» دانش را به عنوان قدرت معرفــي كرد گفت، اين شاعر حماسه سرا در اين باره سروده است، توانا بود، هر كه دانا بود، ز دانش دل پير برنا بود
وي افزود امروز يادگيري به عنوان منبع مزيت رقابتي مطرح است. «پيتر دراكر» انديشمند شهير مديريت معتقد است كه از حالا به بعد كليد موفقيتهاي سازماني دانش است و درجايي ديگر اضافه مي كند كه ارزش ازطريق نوآوري و توليد ايجاد مي شود و هر دو درگرو به كارگيري دانش است. به عبارتي انسان و دانش، كليد تعيين كننده اثربخش در سازمانها به حساب مي آيند. امروزه بر مسايل رفتاري مزيت رقابتي و نه ساختاري آن تاكيد مي شود. البته مزيت رقابتي در جايي مطرح است كه محيط رقابتي باشد؛ در يك محيط پررقابت، مزيت رقابتي درگرو داشتن تفكرتكنولوژي محوري است و در اين حوزه چنين تكنولوژي به دنبال اين است كه سكون را به تغيير و تغيير را به سوي ايجاد سازمان يادگيرنده هدايت كند. از دهه ۱۹۹۰ يادگيري به عنوان يك توانايي براساس پيشرفت رشد و توانمندي رشد مطرح شده است. اينكه چگونه مزيت رقابتـي ايجاد مي شود به ويژگيهاي خاص هر سازمان بستگي دارد، اما آنچه مشخص است، اين است كه انسان و دانش نقش تعيين كننده اي در اين مسير دارند
وي در ادامه گفت، يادگيري به عنوان منبع و مأخذ مزيت رقابتي است. يادگيري در ارتباط با تغيير است. به عبارتي يادگيري بايد به CHANGE وCHANGE به BEHAVIOR منتهي شود؛ در غير اين صورت بي فايده است. براي اولين بار« بيترز و واترمن» در كتاب «در جستجوي بهترين ها» چند نكته مهم را يادآور شدند كه عموماً شركتهاي موفق به اين نكات توجه دارند. اين نكات عبارتند از:
تفكر به خدمت مشتري يا مشتري مداري
فرهنگ سازماني
داشتن نگرش (VISION)
توليد ازطريق نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل درجهت نيل به اهداف سازماني سخنران ادامه داد، امروز به مديريت صحيح منابع انساني، بها داده مي شود و بحثهاي ديگر مديريتي در مراحل بعدي قرار گرفته است و برقراري محيطي كه سازمان
يادگيرنده را رشد دهد يك ضرورت است. دراين زمينه «پيترسنگه» معتقد است كه در عصر حاضر سازمانهايي موفق هستند كه همه كاركنان براي بالابردن سطح توانايي خود بكوشند و وظيفه مدير اين است كه شرايطي را ايجاد كند كه همه كاركنان به سوي بالابردن توانايي خود حركت كنند. اين استاد دانشگاه، يادگيري سازماني را يك فرايند و مجموعه اقداماتي عنوان كرد كه به يادگيري كاركنان منجر مي شود و دربرگيرنده رفتار سازماني مشخص است كه در سازمان يادگيرنده اعمال مي شود. درحقيقت همه شرايط يادگيري براي اعضا فراهم مي شود و افراد به طور پيوسته به تغيير آنچه ياد گرفته شده، همت مي گمارند. اينجا است كه بحث خود تغييري (SELF TRANSFORMATION) مطرح مي شود. يك سازمان ممكن است خود را به ارائه آموزش و توسعه متعهد كرده باشد اما اگر توانايي خود تغييري در مقابل تغييرات سريع و غيرمنتظره در محيط را نداشته باشد، احتمال داردكه آسيب پذير شود. علت نابودي بسياري از شركتها در حوزه بين المللي نيز همين عامل است. زيرا هرچه محيط رقابتي تر شود بايد سازمان آمادگي پاسخگويي به محيط رقابتي را داشته باشد.

ويژگيهاي سازمان يادگيرنده
دكتر نجف بيگي اهميت سازمان يادگيرنده را در وجود ويژگيهاي خاص آن برشمرد كه :عبارتنداز

۱ – توانايي ارائه ايده هاي جديد در رابطه با مشكلات
مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده

نوشته مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.This post first appeared on یک وی دو, please read the originial post: here

Share the post

مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده

×

Subscribe to یک وی دو

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×