Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

यालाच प्रेम समजायच

गण्याने कॉलेजात आसताना लिहलेली एक कविता 

तुम्ही आमच्याकड बघायच

आम्ही तुमच्याकड बघायच 
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच….
परत
थोड्यावेळाने college सुटायच.
तुम्ही तुमच्या घरला जायच.

आम्ही आमच्या घरला जायच.
तेवढ्यात तुम्ही माग वळून पाहायच…
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच..
मग 
थोड्या दिवसांनी तुमच्या भावाला कळायच 

त्यान college मध्ये येवून आम्हाला बदाबदा मारायच.
मग आम्ही सरकारी दवाखन्यात ५नं बेडवर पडायच .
मग तुम्ही फुल बिस्कीट पुडा घेवून आम्हाला बघायला यायच..
पुन्हा  आम्ही 
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच…
मग 
तुम्ही ५-६ वर्षासाठी गायब व्हायच …


आणि पुन्हा s t स्टेशनवर  अचानक  पून्हा तुम्ही दिसायच.
मग 
आम्ही पुन्हा 
यालाच प्रेम समजायच 

यालाच प्रेम समजायच
तुमच्या काकेत एक

मूल असायच


आणि तुम्ही त्याच्या कानात 

सांगायच


यालाच मामा म्हणायच

यालाच मामा म्हणायच..


Filed under: Uncategorized

Share the post

यालाच प्रेम समजायच

×

Subscribe to थोडी गम्मत जम्मत | आता होऊन जाऊ द्या………!

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×