Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

การเมืองประเทศไทยภายใต้รัฐประหาร 2554 สำเร็จหรือล้มเหลว?สถานการณ์การเมืองประเทศไทยปัจจุบัน รัฐบาลคสช เป็นรัฐบาลโดยรัฐประหารของคสช. (กองทัพ) การบริหารใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศ แต่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จไม่เป็นเสียของ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ในการปฏิรูปประเทศไทยในการพัฒนาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศ คำถามว่ารัฐประหาร 2554  สำเร็จหรือล้มหลว?


การเมืองไทยภายใต้รัฐบาลคสช. โดยการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2554 ยึดอำนาจรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จากข้อเท็จที่ปรากฏเห็นได้ชัดเจนว่า รัฐบาลระบอบอำนาจนิยม คสช.เข้ามาบริหารประเทศเพื่อต้องการอำนาจและผลประโยชน์ กล่าวคือ

1.การร่างรัฐธรรมนูญกำหนดจัดโครงสร้างการปกครองประเทศ เพื่อเป็นการสืบถอดอำนาจของระบอบอำนาจนิยมผ่านการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560

/2.การบริหารงบประมาณและการคลังเป็นการใช้จ่ายงบประมาณเน้นการจัดซื้ออาวุธวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้หน่วยงานรัฐ มากกว่างบการบริหารพัฒนาประเทศ

3.รัฐบาลไมให้ความสำคัญต่อสาธารณะและแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน มุ่่งให้ประชาชนช่วยตัวเองในยามเกิดภาวะภัยธรรมชาติต่างๆในประเทศ

ทั้งนี้ การใช้งบประมาณจัดซื้ออาวุธเป็นรายจ่ายจำนวนมหาศาล อันเป็นการลงทุนที่ไม่ประหยัดคุ้มค่าไม่สร้างรายได้เข้าประเทศเพราะรัฐไม่ใช้วิธีการค้าต่างตอบแทนรัฐต่อรัฐเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เป็นการให้ความสำคัญงบจัดซื้ออาวุธใช้งบประมาณมากกว่างบการพัฒนาประเทศ

การบริหารเงินคงคลังจากกว่า 4 แสนล้านบาท รัฐใช้จ่ายไปเหลือ7หมื่นกว่าล้านบาท ต้องกู้เงิน 5แสนกว่าล้านบาท มากองไว้ทดแทน เข้าขั้นถังแตก เป็นหนี้สินเสียดอกเบี้ยมหาศาลเป็นการผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล การเพิ่มอัตราภาษีเก็บภาษีสูงขึ้นทดแทนรายได้ในขณะภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นการไม่เหมาะสมกับเวลาทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ราคาเครื่องอุปโภคบริโภคสูงตาม ประชาชนเดือดร้อนกำลังซื้อลดลง เป็นการผลักภาระหนี้สินประเทศให้แก่ประชาชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเดินตามเกมนายทุนเอกชน กลายเป็นไปช่วยนายทุนเพิ่มเงินในกระเป๋ามากขึ้น การจัดการเงินงบประมาณของรัฐที่ใส่เข้าไปในกิจกรรมโครงการต่างๆไม่สามารถกระตุ้นกระแสเงินไหลหมุนเวียนให้เกิดการฟื้นตัวทั้งระบบเศรษฐกิจประเทศ

การปฏิรูปประเทศ เป็นเงื่อนไขและเป้าหมายรัฐประหารของ คสช. แต่ข้อเท็จจริงมันเป็นเพียงข้ออ้างยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของประชาชนนระบอบประชาธิปไตย วัตถุประสงค์ภายใต้ทฤษฏีConspiracy เป็นเพียงกุศโลบายในการสืบถอดอำนาจของฝ่ายอำนาจนิยมคสชโดยตั้งคณะกรรมการฯ.มีอำนาจเหนือรัฐบาล และกฏเกณฑ์จำกัดอำนาจการบริหารของรัฐบาล ถ้าฝายประชาธิปไตยที่อาจได้รับเลือกตั้งจากเสียงข้างมากโดยประชาชนเป็นรัฐบาล เป็นการยากในการดำเนินนโยบายบริหารประเทศตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชน

คำถามประชาชน รัฐประหารแล้วใครเป็นผู้ได้ประโยชน์? ประเทศและประชาชนได้อะไร?  นับแต่ปฏิวัติ 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตย มีรัฐประหาร เฉลี่ยทุก 6 ปี มันเป็นความสำเร็จและความลมเหลวของคสช.กล่าวคือ รัฐประหารสำเร็จในการยึดอำนาจรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มาจากเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชนและจัดตั้งรัฐบาลคสช.บริหารประเทศ แต่เป็นความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศตั้งแต่รัฐบาลคสช.กุมอำนาจรัฐทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศและประชาชน ผลข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐบาลคสช.ไม่สร้างปรองดองทางเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุข ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเหลื่อมล้ำและปัญหาความยุติธรรมในสังคม การเมืองก้าวก่ายการบริหารของคณะสงฆ์และสังฆมณฑลในพระพุทธศาสนา จำกัดสิทธิเสรีภาพเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน

การเมืองภายใต้รัฐประหารของคสช.และรัฐบาลคสช.บริหารประเทศไทย แม้ว่ามีเสถียรภาพแต่มีปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม กลายเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารการพัฒนาประเทศไทยในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ศตวรรษที่ 21


This post first appeared on รู้อะไร@iTUKnowledge, please read the originial post: here

Share the post

การเมืองประเทศไทยภายใต้รัฐประหาร 2554 สำเร็จหรือล้มเหลว?

×

Subscribe to รู้อะไร@ituknowledge

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×