Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 16 December 2018

BK Murli Nepali 16 December 2018 16.12.18    Avyakt Bapdada     Nepali Murli     09.03.84     Om Shanti     Madhuban परिवर्तनलाई अविनाशी बनाऊ बापदादाले सबै चात्रक (प्यासी) बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। सबैलाई सुन्ने, मिल्ने र बन्ने– यही लगन छ। सुन्न, यसमा नम्बरवन चात्रक (प्यासी) छन्। मिल्न, यसमा नम्बर छन् र बन्न– यसमा यथाशक्ति समान छन्। तर सबै श्रेष्ठ आत्माहरू, ब्राह्मण आत्माहरू तीनThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 16 December 2018

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×