Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 24 December 2017 Nepali

BK Murli 24 December 2017 Nepali २०७४ पौष ९ आइतबार २४-१२-२०१७ ओम् शान्ति “अव्यक्त बापदादा” रिभाइज १३-०४-८३ मधुबन परचिन्तन तथा परदर्शनबाट हानी सबै श्रेष्ठ आत्माहरू संगमयुगको हीरा समान श्रेष्ठ मेला मनाउनको लागि आएका छन् अर्थात् हीरा समान अमूल्य जीवनको निरन्तर अनुभव गर्ने विशेष साधन फेरि स्मृति स्वरूप वा समर्थ स्वरूप बनिरहोस्, त्यसको बाबाबाट वा आफ्नो परिवारबाट वा वरदान भूमिबाट अनुभव प्राप्तThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 24 December 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×