Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 3 October 2017 Nepali

BK Murli 3 October 2017 Nepali २०७४ असोज १७ मंगलबार ३-१०-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– कछुवाले जस्तै सबै कुरा समेटेर मौनमा बस, स्वदर्शन चक्र घुमाऊ। बाबा जो सर्व सम्बन्धको सेक्रीन हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्यौि भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ।”   प्रश्न: ईश्वरीय कुलका बच्चाहरूप्रति बाबाको श्रीमत के छ? उत्तर: तिमी अब ईश्वरको बच्चा बन्यौ, उहाँको सामुन्नेThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 3 October 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×