Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 16 April 2017 Nepali

BK Murli 16 April 2017 Nepali २०७३ वैशाख ३ आइतबार १६-०४-२०१७ ओम् शान्ति “अव्यक्त बापदादा” रिभाइज १९-३-८२ मधुबन  कर्म आत्माको दर्शन गराउने दर्पण आज सर्वशक्तिमान् बाबा आफ्ना शक्ति सेनालाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। हरेक मास्टर सर्वशक्तिमान् आत्माहरूले सर्वशक्तिहरू कहाँसम्म आफूमा धारण गरेका छन्? विशेष शक्तिहरूलाई राम्रो सँग जान्दछौ र जानेको आधारमा नै चित्र बनाउँछौ। यो चित्र चैतन्य स्वरूपकोThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 16 April 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×