Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 16 March 2017 Nepali

BK Murli 16 March 2017 Nepali २०७३ चैत्र ३ बिहीबार १६-०३-२०१७ ओम् शान्ति प्रातः मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– जति प्यारसँग यज्ञको सेवा गर्छौ, त्यति कमाई हुन्छ। सेवा गर्दै-गर्दै तिमी बन्धनमुक्त हुन्छौ, कमाई जम्मा हुन्छ।”   प्रश्न: आफूलाई सदा खुशीमा राख्न कुनचाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ? उत्तर: आफूलाई सेवामा बिजी राख्यौ भने सदा खुशी रहन्छ। कमाई भइरहन्छ। सेवाको समयमा आराम गर्नेThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 16 March 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×