Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 8 January 2017 Nepali

BK Murli  8 January 2017 Nepali २०७३ पौष २४ आइतबार ८-०१-२०१७ ओम् शान्ति अव्यक्त बापदादा रिभाइज १०-०१-८२ मधुवन “स्वराज्य अधिकारी आत्माहरूको आसन– कर्मातीत स्टेज” आज बापदादा राज्य सभालाई देखिरहनु भएको छ। हरेक स्वराज्य अधिकारी बच्चा आफ्नो नम्बरवार कर्मातीत स्टेजको तख्त अधिकारी हुन्। वर्तमान संगमयुगी स्वराज्य अधिकारी आत्माहरूको आसन भन वा सिंहासन भन, त्यो हो कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात्This post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 8 January 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×