Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

Προϋπολογισμός: 199.982,01 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Αναλυόμενο σε 161.275,81€ κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 38.706,19 €
Χρηματοδότηση: χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης 2012-2015» του «Πράσινου Ταμείου».
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/01/2017
Διάρκεια του Έργου: ενενήντα (90) ημέρες (τρεις μήνες) από την υπογραφή της Σύμβασης

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 16/12/2017
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/01/2017 και ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 16/01/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 199.982,01 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού, για την βελτίωση - αναβάθμιση έξι (06) παιδικών χαρών του Δήμου, την εγκατάστασή αυτών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας καθώς και την πιστοποίηση αυτών, ώστε να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες για την έκδοση αδειών λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τόσο τα υλικά όσο και η τοποθέτηση του εξοπλισμού να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ 931Β718-5-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25-7- 2014). Η διάταξη και τα όργανα κάθε παιδικής χαράς περιγράφονται στην 72/2016 Μελέτη Υπηρεσίας και τα σχετικά σχέδια.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, και οι οποίοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (παρ.7.1 και 7.3) και έχουν αποδεδειγμένες τεχνικοοικονομικές ικανότητες και εμπειρία κατά την τελευταία τριετία σε προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ώστε να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Ειδικότερα απαιτείται οι συμμετέχοντες:
να έχουν προμηθεύσει και εγκαταστήσει εγκαταστάσεις παιδικών χαρών με συνολική αμοιβή σύμβασης τουλάχιστον 100.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Χρόνος εκτέλεσης του έργου Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 3.225,52 €.. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι διάρκειας (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και τη σχετική μελέτη. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης www.promitheus.gov.gr. από όπου και παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σύμφωνα και με το Ν. 3548/2007), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και 14 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτήσεων σε μορφή αρχείου .pdf, με ψηφιακή υπογραφή διαφορετικά δεν εξετάζονται.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.


Λεωνίδιο, 12 / 12 /2016

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Χαράλαμπος N. ΛυσίκατοςThis post first appeared on Leonidion.gr, please read the originial post: here

Share the post

Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας

×

Subscribe to Leonidion.gr

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×