Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο - Αρθρο 99 επ. Ποινικού Κώδικα

                               Αναστολή  εκτέλεσης  της  ποινής   υπό   όρο 
                       (ΆΡΘΡΑ Ποινικού Κώδικα όπως ισχύουν σήμερα 11/2/2016)

                   >> Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής. <<

                                     Αρθρο 99  Ποινικού Κώδικα

 1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη από ένα έτος, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο με την απόφαση του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Ο χρόνος αναστολής δεν μπορεί να είναι βραχύτερος από τη διάρκεια της ποινής. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν μπορεί να εξαρτηθεί 
από την προηγούμενη καταβολή των δικαστικών εξόδων.Αναστολή  εκτέλεσης  της  ποινής - Καβάλα δικηγορικο Γραφείο - G.G.Law office


   Αρθρο 100 - Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών.    Αναστολή υπό επιτήρηση

 1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε ποινή Φυλάκισης μεγαλύτερη από τρία έτη «και μέχρι πέντε έτη» και συντρέχει στο πρόσωπο του η προϋπόθεση του άρθρου 99 παράγραφος 1, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής του υπό όρους και υπό την επιμέλεια και επιτήρηση επιμελητή κοινωνικής αρωγής, για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.

 2. Η επιμέλεια και επιτήρηση από τον επιμελητή κοινωνικής αρωγής περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συνεδρίες με τον καταδικασμένο, ατομικά ή μαζί με άλλους καταδικασμένους για ανάλογα εγκλήματα, στο πλαίσιο των οποίων επιχειρείται η συνειδητοποίηση της βαρύτητας των πράξεων που τέλεσε, η ανάδειξη των συνεπειών τους, η αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στο έγκλημα αλλά και των προτάσεων για τη μη επανάληψη του. Στα καθήκοντα του επιμελητή ανήκει επίσης η επίβλεψη για την εκπλήρωση των όρων που επιβάλλει το δικαστήριο και η υποβολή ανά εξάμηνο σχετικής έκθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με τον ίδιο τρόπο αναφέρει αμέσως κάθε σοβαρή παραβίαση των όρων που έχουν τεθεί στον καταδικασμένο.

 3. Το δικαστήριο με την απόφαση για Αναστολή υπό επιτήρηση, γνωστοποιεί σε εκείνον που καταδικάστηκε τους όρους υπό τους οποίους του παρέχεται, και οι οποίοι, διαζευκτικά ή σωρευτικά, μπορεί να είναι: α) Η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο θύμα της αξιόποινης πράξης, β) Η υποχρέωση του καταδικασμένου να εμφανίζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένει, γ) Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, αν η πράξη συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης, δ) Η απαγόρευση απομάκρυνσης του καταδικασμένου χωρίς άδεια από το συνήθη τόπο διαμονής του ή από άλλον τόπο που θα ορίσει το δικαστήριο. Η άδεια απομάκρυνσης, που πρέπει να είναι έγγραφη και προσωρινής ισχύος, χορηγείται στον καταδικασμένο από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, μετά από πρόταση του επιμελητή κοινωνικής αρωγής, αποκλειστικά για λόγους εργασίας, σπουδών, υγείας ή οικογενειακούς, ε) Η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εκτός αν έχει χορηγηθεί και στην περίπτωση αυτή, κατά τα αναφερόμενα υπό το στοιχείο δ`, άδεια εξόδου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. στ) Η απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα, ζ) Η εκπλήρωση υποχρεώσεων του καταδικασμένου για διατροφή ή επιμέλεια προς άλλα πρόσωπα, η) Η υποβολή του καταδικασμένου σε θεραπεία ή ειδική μεταχείριση και η διαμονή αυτού σε ορισμένο ίδρυμα, 

 4. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής της ποινής αυτός που καταδικάστηκε παραβαίνει τους όρους που του έχουν τεθεί και την υποχρέωση συμμετοχής στις συνεδρίες που οργανώνει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα, κρίνει αν πρέπει να διατάξει την ανάκληση της αναστολής. Αν το δικαστήριο αυτό είναι μικτό ορκωτό δικαστήριο ή μικτό ορκωτό εφετείο, αρμόδιο είναι το τριμελές και πενταμελές εφετείο αντίστοιχα. Η άρση της αναστολής διατάσσεται αν το δικαστήριο κρίνει ότι οι παραβιάσεις είναι σε αριθμό και σοβαρότητα τόσο σημαντικές, ώστε να απαιτείται πλέον η έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής για να αποτραπεί ο καταδικασμένος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

 5. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, μετά από αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα ή εκείνου που καταδικάστηκε, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των όρων, τη σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου επιτήρησης ή και την πλήρη κατάργηση της επιτήρησης με παράλληλη διατήρηση της αναστολής της ποινής, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τη γενικότερη διαγωγή του καταδικασμένου κατά τη διάρκεια της αναστολής της ποινής. Νέα αίτηση του καταδικασμένου μπορεί να υποβληθεί μετά πάροδο εξαμήνου από την απόρριψη της προηγούμενης.
        
            
                             Αρθρο  101   Ποινικού Κώδικα - Ανάκληση της αναστολής

         1.Αν μετά τη χορήγηση της αναστολής,  αλλά  κατά  τη  διάρκειά  της, αποδειχθεί ότι αυτός που την έλαβε είχε προηγουμένως καταδικαστεί  αμετακλήτως  σε  στερητική  της  ελευθερίας  ποινή  για κάποια από τις  πράξεις που ορίζει το άρθρο 99, το δικαστήριο με αίτηση του εισαγγελέα  ανακαλεί την αναστολή που χορηγήθηκε.
   
         2.  Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί αμετάκλητη μία  καταδίκη για κάποια από τις πράξεις αυτές που τελέστηκε  πριν  από  τη  δημοσίευση της απόφασης για την αναστολή, η αναστολή θεωρείται ότι δεν  χορηγήθηκε. Η  ποινή  που  είχε  ανασταλεί  εκτελείται  σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1, εκτός αν το  δικαστήριο,  απαγγέλοντας  τη  νέα  καταδίκη,  ρητά διατάξει με την ίδια απόφαση να  διατηρηθεί η αναστολή, λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμελήματος για το  οποίο απαγγέλθηκε η νέα καταδίκη.  Το ίδιο  ισχύει  και  αν  μετά  την  πάροδο του χρόνου της αναστολής επακολούθησε καταδίκη ή άρχισε ποινική  δίωξη  για πράξη που είχε τελεστεί πριν από την αναστολή, αμέσως μόλις  καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη για την πράξη αυτή.


                              Αρθρο 102  Ποινικού Κώδικα - Αρση της αναστολής                        

         1.  Αν  κατά  το   διάστημα  της  αναστολής  ο  καταδικασμένος  καταδικαστεί και πάλι σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα  ή πλημμέλημα που τελέστηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής, η  αναστολή  αίρεται  μόλις  καταστεί  αμετάκλητη  η  νέα  καταδίκη.   Η  ποινή που  επιβλήθηκε με τη νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια μετά  την  ποινή  που  είχε ανασταλεί, εκτός αν λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμελήματος  που αφορά η νέα καταδίκη  το  δικαστήριο  με  την  ίδια  απόφαση  ρητά  διατάξει να μην αρθεί η αναστολή.

         2.  Αν  η  αναστολή  δεν  αρθεί  σύμφωνα  με τα ανωτέρω ή  δεν   ανακληθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις  του  άρθρου 101, η ποινή που είχε  ανασταλεί θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί.
This post first appeared on Καβάλα Δικηγόρος - Διαζύγια, please read the originial post: here

Share the post

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο - Αρθρο 99 επ. Ποινικού Κώδικα

×

Subscribe to Καβάλα Δικηγόρος - Διαζύγια

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×