Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym - wzór pdfWniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym – co powinien zawierać?

Przedmiotowy wniosek powinni zawierać niezbędne informacje dotyczące osoby składającej wniosek oraz osoby Tymczasowo aresztowanej.

Gdzie złożyć wniosek

Jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego to wniosek należy skierować do właściwej prokuratury – rejonowa, okręgowa, regionalna, na wniosek której sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, to wniosek należy przesłać do tego sądu.

Sygnatura sprawy

Oznacz sygnaturę, pod którą toczy się postępowanie wobec osoby aresztowanej. W zależności od etapu postępowania będzie to sygnatura prokuratorska lub sądowa.

Tytuł wniosku

Oznacz rodzaj pisma „Wniosek o wyrażenie zgody na Widzenie z tymczasowo aresztowanym”.

Treść wniosku

Wskaż dane osoby tymczasowo aresztowanej – imię i nazwisko, podaj dane aresztu śledczego oraz swoje dane. Podaj kim jesteś dla aresztowanego. Możesz również wskazać czy domagasz się widzenia jednorazowego, czy wielokrotnego.

Podpis

Brak podpisu spowoduje konieczność uzupełnienia wniosku, co w efekcie wydłuży postępowanie w sprawie.

Kto może ubiegać się o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Prawo do widzenia z aresztowanym przysługuje osobie najbliższej. Osobą najbliższą dla tymczasowo aresztowanego jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czy małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej może wystąpić o widzenie osoby tymczasowo aresztowanej z dzieckiem. Widzenie małoletniego z tymczasowo aresztowanym odbywa się w obecności przedstawiciela ustawowego albo innej pełnoletniej osoby.

Czy organ może odmówić wydania zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Prokurator lub sąd mogą odmówić wydania zgody na widzenie, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Inną okolicznością, która może mieć wpływ na odmowę jest uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Czy można się odwołać od odmowy wydania zgody na widzenie?

Na odmowę widzenia przysługuje zażalenie tymczasowo aresztowanemu i ubiegającej się o widzenie. Zażalenie rozpoznaje sąd, do którego dyspozycji pozostaje aresztowany albo prokurator nadrzędny nad prokuratorem, który wydał zarządzenie o odmowie widzenia.

Jak często można spotkać się z tymczasowo aresztowanym?

O częstotliwości spotkań z osadzonym decyduje organ wydający zgodę na widzenie. Przepisy określają, iż tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

Jak można przynieść żywność dla osoby tymczasowo aresztowanej?

Osoby odwiedzające tymczasowo aresztowanego mogą zakupić dla osadzonego żywność i napoje w kantynie Zakładu Karnego.

Wzór wniosku

Darmowy wzór wniosku o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym plik pdf znajdziesz klikając aktywny link.

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z adwokatem prowadzącym sprawy karne.

Artykuł Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym? pochodzi z serwisu Blog prawniczy - prawo, orzecznictwo, praktyka.This post first appeared on BLOG PRAWNICZY, please read the originial post: here

Share the post

Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

×

Subscribe to Blog Prawniczy

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×