Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Benedict Wallet Vilakazi

Benedict Wallet Vilakazi, Zulu poetry, Zulu poet, Poesía zulú, Poeta zulúMa Ngificwa Ukufa 

Ngimbeleni phansi kotshani
Duze nezihlahla zomnyezane,
Lapho amagatsh' eyongembesa
Ngamaqabung'agcwel'ubuhlaza.
Ngozwa nami ngilele ngaphansi
Utshani ngaphezulu buhleba:
''Lala sithandwa, lal'uphumule.''
Ngimbeleni phezu kwamadamu
Laph'amanz'ethul' enganyakazi,
Nalaph'izinyon'ezincanyana
Zihlabelela zisho ngephimbo
Zenanel'ukwethwasa kwehlobo,
Zehle ziphuz'amanz'apholile
Laph'ilanga lingenisile.
Ngiyeke ngifel' ezindleleni
Zabantwan' abafund' isikole
Njengob' amahlomb' esehluleka
Yimithwal'ebengisindwa yiyo.
Iyona misindo yabantwana
Eduduza imiphefumulo
Elel' ukulal' okuphakade.
Ngimbeleni endawen'enjena
Laph' izinsungulo zolimi
Zenkathazo zingenakuthola
Sango lokwahlukanis'umhlaba,
Zingivus'ebuthongweni obuhle.
Uma wen'ofunda le migqana
Ungifica, ungimbele lapho
Utshani ngaphezulu buyothi:
''Lala sithandwa, lal' uphumule.


Benedict Wallet Vilakazi (KwaDukuza, Sudáfrica, 1906 – Johannesburgo, 1947). Educador. Novelista y poeta.


This post first appeared on Poetical Quill Souls, please read the originial post: here

Share the post

Benedict Wallet Vilakazi

×

Subscribe to Poetical Quill Souls

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×