Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

PRASASTI KAMPAK


Menurut penuturan orang-orang tua Kampak, Prasasti Kampak diambil dari Sumber di Ngudalan, Dukuh Kampak, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan itu sudah lama sekali sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Arkeolog Belanda Dr. Brandes dulu di Residence Surabaya kemudian dibawa ke Musium Batavia sejak tahun 1862 dengan nomor regristasi D.21, kini jadi Musium Nasional. Dalam Oudheidk. Bureau no. 220 en 331;afgietsel Leiden Ethn. Mus. no. 2979 (üat. Juynboll p. 231).Dr. Brandes menjelaskan batu ini dalam Katalog (hlm. 379 sq.) sebagai berikut: “Pecahan batu yang sangat besar (telur bagian atas), dengan kepala bulat, dan permukaan melengkung. Abu-abu. Breksi andesit. Sangat mandi. Dijelaskan di empat sisi dengan scbrift Jawa kuno timur. Di depan, di sana-sini tidak terbaca, 15 baris, di belakang 13 baris dan satu baris setengah huruf, di permukaan sisi kiri hanya terbaca 3 baris, dan di sisi kanan hanya 2 baris.(akhir prasasti) Tinggi 89 cm, lebar 93 cm dan tebal 22 cm.

Isinya tentang Penganugerahan Sima (Tanah Bebas Pajak) untuk pembangunan Bhatara i sang hyang prasada kabhaktyan i pangurumbigyan i Kampak. Dan penyebutan {mang)raksa kadatwan crï maha(raja) i mdang i bhu(mi) mataram beserta pejabat-pejabat pada masa pemerintah Pu Sindok awal yang mendapatkan hadiah pada peresmian itu. Juga kutukan-kutukan bagi yang merusak sima dan selama ini salah dipahami oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat Trenggalek, bahwa itu batas sima. 

".....wuk k(i)dul kuluan waitan, wuangakan ringa.....salambitakan ing (h)yang kabaih, tibakan ri(ng) mahasamudra, klamakan ring dawuhan, alapan sang hyang ja "

Terjemahan :

"sebelah selatan barat timur, buanglah dalam/ke......dihancurkan oleh Hyang semua, jatuhkan dalam mahasamudera, tenggelamkan dalam bendungan, disambar Sang Hyang ......."

Inskripsi ini juga ada di Prasasti, Sugih Manek, Prasasti Sarangan, dll. Prasasti Kampak angka tahunnya tidak terbaca, namun ada Kesamaan Pejabat yang Menjabat pada beberapa Prasasti diantaranya Prasasti Gulung-Gulung 851 Saka, Prasasti Jeru-Jeru 852 Saka, Prasasti Linggasuntan 851 Saka, Prasasti Turryan/Turen 851 Saka. Jadi bisa diartikan tahun pembuatan Prasasti Kampak antara tahun 851-852 Saka atau 929-930 M. Untuk pembahasan tentang angka tahun pembuatan Prasasti Kampak yang tidak bisa terbaca, akan saya analisa dalam tulisan selanjutnya.


Berikut Isi Prasasti Kampak yang dikutip dari Transkripsi OJO oleh Dr. Brandes dengan Terjemahan bebas :

Depan

1.......t(i)ngkës

  ......tameng/ prajurit bertameng

2.....wli (tambang), wli panjut, wli harëng, pagulung, pabisar, palamak..hapu...(pa)sukala(s)

  .....pembeli tali/tambang, pembeli kayu (obor/pelita), pembeli arang, tukang pedati, peternak hewan        peliharaan, pembuat tikar,....kapur sirih...pengawas hutan

3.....pulung padi, skar tahun, panrangan, panusuk,....kawan, mahaliman, kdi, (walya)n, widu(ma)ngidu(ng), sambal sumbul hnlan haji

  .....pengurus panen padi, upeti, petugas penerangan, panusuk,....kawan, pemelihara gajah, kelainan seks, dukun/tabib, pesinden pelantun kidung, sambal sumbul, abdi raja

4......ty(e)wamadi tan tama rikanang sawah slma pangurumbi(g)yan i kampak kewala bhatara i sawah prasada kabhaktyan i pangurumbigyan atah pramana i sa

  ......dan sebagainya tidak boleh memasuki sawah sima Pangurumbigyan di Kampak hanya Pemangku di sawah Persada Kebaktian di Pangurumbigyan semua hasil dari

5...........mangkana ikanang sukha duhkha kadyangganing mayang tanpawuah, walung ramambat ring natar wipati wangkai kabunan, rah kasawur ing dalan, wak capala, duhilatan hidu kasirat

    (petugas pajak) demikianlah termasuk denda-denda tindak pidana seperti bunga kelapa yang tidak berbuah, labu merambat di halaman, kematian yang mayatnya terkena embun, darah tertumpah di jalan, memaki, menarik kembali janji, ludah tersembur

6........mamijilakan wuri ning kikir, mamuk mamampang ludan tuttau danda kudanda mandihaladi, bhatara i Sang Hyang prasada kabhaktya/ atah parana ni drabya hajinya kunang

    berkelahi meninggalkan bekas senjata tajam, mengamuk, merampok, menyerang, memburu,menyiksa, ejek mengejek, semua hasil pajaknya untuk Pemangku dari Sang Hyang Persada Kebaktian adapun

7........misra manambul, manawring, manglaka mangapus, mapalangan, mangawar, matarub manggula, mangdyun, ma(ng)hapu, manula wungkudu, manglurung, magawai rungki, payung wlu, mopih, akajang,

   (pajak) perajin, pembuat pewarna hitam, pembuat kain tipis, pembuat pewarna merah, pembuat tali jerat, pembuat tali kekang, pembuat tempat berlindung, pembuat tenda, pembuat gula, pembuat periuk, pembuat kapur sirih, pembuat tembikar, pengolah mengkudu, pembuat minyak jarak, pembuat payung anyaman, pembuat payung bulat, penjahit (upih=potongan kain),pembuat tirai,

8. magawai kisi, mamubut, manganamanam, manawang, manahib, mamisandang manuk, makalakala, kapwa ya triyagan drbyahajinya sadüman nmara i bhatara, sadüman umara i

    pembuat barang anyaman, tukang bubut, pembuat anyaman, pembuat jaring, pembuat sangkar, pembuat perangkap burung, pembuat jerat binatang, hendaknya dibagi menjadi tiga (3) bagian pajaknya, satu bagian untuk Pemangku sima, satu bagian untuk

9. sang makmitan sima, sadnaian maparaha i sang mangilala drabyahaji, irikang kala maagasëaken dapungku pasambah i crl maharaja mas sa 2 ma 8 wdihan tapis ya 1 rakai sirikan

     sang pemelihara sima, satu bagian untuk petugas pajak, di saat itu Dapungku Pasambah mempersembahkan Sri Maharaja emas 2 swarna 8 masa sepasang kain untuk lelaki jenis Tapis, Rakai Sirikan

10......marendra, rake wka pu balyang, samgat momahumah kalih madander anggéhan, tiruan dapunta taritip,...inangsëan pasak pasak mas su 1 ma

      (Dyah?) Amarendra, Rake Wka Pu Balyang, Samgat Momahumah dengan Madander Anggehan, Tiruan Dapunta Taritip, persembahan hadiah emas 1 suwarna ..Masa

11......n cadar yu 1 sowang sowang, mamrati hawang wicaksana, manghuri pu pandamuan, halaran pu guranantama, panggil Hyang pu glo, inangsëan pa

      masing-masing sepasang kain (untuk lelaki jenis) Cadar, Mamrati Hawang Wicaksana, Manghuri Pu Padamuan, Halaran Pu Guranantama, Panggil Hyang Pu Glo, persembahan

12. sak mas ma 1, wdihan cadar yu 1 sowang sowang wadihati sang dïnakara, akudur pu balawan, inangsëan pasak pasak s(u) 1 ma

      hadiah emas 1 masa, masing-masing sepasang kain untuk laki-laki Cadar. Wadihati Sang Dinakara, Akudur Pu Balawan persembahan hadiah uang emas 1 masa

13......dar yu 1 sowang sowang, tuhan i wadihati miramirah sang halang palang, halaran palbarrap, tuhan i makudur 4 watu walai sang rama , watuka

     masing-masing sepang (kain untuk laki-laki jenis Cadar?), pemimpin di Wadihati Miramirah Sang Halang Palang, Halaran Palbarrap, pemimpin di Makudur 4 Watu Walai Sang Rama, Watuka

14. ..............n, wineh pasak .......................ma, .........sabowangka, pangurang i makudur

     ................n, diberi hadiah........................ma............sabowangka, pangurang di makudur

15...............jisamat (akhir)

     ...............jisamat

Belakang

1...........................................

  ............................................

2. ....................ksinapaccirnottara maddhya, urddhammadbab, rawicaci ksiti...jala

    ....................ksinapaccirnottara maddhya, urddhammadbab, rawicaci ksiti...jala

3...................garuda gandharbwa, sarbwalokapala yama baruna kuwera basawa niuang putra dewa

   ..................garuda gandharbwa, sarbwalokapala yama baruna kuwera basawa niuang putra dewa

4..................nagaraja durggadewï, caturacra, ananta surendra, ananta byang kalamrtyü, gana bhïïta,

   ..................nagaraja durggadewï, caturacra, ananta surendra, ananta byang kalamrtyü, gana bhïïta,

5............raksa kadatwan £rï maha(raja) i mdang i bhu(mi) mataram, kita umilu manarïra, umasuking sarbwa carïra, kita sakala saksl bhüta, tumon madoh lawan maparë

   pelindung Kedatuan Sri Maharaja Medang di Bumi Mataram, engkau yang telah menjelma, masuk ke badan semua, engkau semua sebagai saksi tetap,dari yang jauh maupun yang dekat

6. (ring ra)hina ring wngi addengë a...............samaya sapatha sumpah pamangmang mami ri kita hyang  kabeh, yawat ikanang ngwang duracara, tan magam tan makmit i

    dari siang maupun malam dengarkanlah ini janji kutukan sumpah serapah dariku wahai engkau Hyang semua, jika ada orang yang berbuat jahat,tidak melaksanakan dan tidak memelihara

7. rikang sapatha si hatan sa..........t kudur hadyan hulun matuha rare, lakilaki wadwan, wiku grhastha muang patih wahuta rama, nayaka parttaya

   ini kutukan...............................makudur kalangan bangsawan pendeta patuhlah baik laki-laki maupun wanita, kepala kebiksuan, juga patih Wahuta Rama, pamong praja parttaya

8.............................lahul(aha) ikeng lmah sawah i kampak, sima inarpanakan dapungku i ma/ïapujanma, i bhatara i sang hyang prasada kabhaktyan i pangurumbigyan i

    ...mengganggu dimana tanah sawah di kampak, sima dipersembahkan oleh Dapungku Ma..apujanma Pemangku dari Sang Hyang Persada Kebaktian di Pangurumbigyan di

9. kampak wabakataya nguniweh da.........ta sa(ng) hyang watu sima tasmat kabuatakuanya, patyanantaya kamung hyang deyantatpatïya tattanoliha i wuntat

      kampak milik pribadi diberikan.................Sang Hyang Batu Sima kepada yang dibebankan, bunuhlah dia olehmu Hyang bunuhlah olehmu tidak bertindak di belakang

10. (tat?)tinghala i likurën, tarung ring adëgan, tampyal i wirangan uwahi i tnganan, tutuh tundanya, blah kapalanya, sbitakan wtangnya, rantan ususnya, wtuakan

      tidak melihat ke samping, berkelahi berhadapan, memukul dari sisi kiri dan kanan, kemudian menghancurkan, belah kepalanya, robekkan dan potong ususnya, keluarkan

11......lmanya, duduk hatinya pangan dagi(ng)nya, inum rahnya, tëhër pëpëddhakan wkasan pranantika, yan pararing alas pangananning mong, patukanning ula, pulirakuaning dewa

      dalamnya, tusuk hatinya makan dagingnya, minum darahnya, kemudian akhirnya melengkapi kematian, jika masuk ke hutan jadi makananya harimau, dipatuk ular, dipilin oleh dewa

12. (ma)ny(u), yan pararing tgal alapanning glap, sampalanning raksasa, pangananning wu(i)l si............an..........hyang kucika garggametrï kurusya patanjala, suwuk la

      manyu?, jika pergi ke ladang akan disambar petir, dihancurkan raksasa, makanannya raksasa,...................Hyang Kucira Garggametri Kurusya pelindung, sebelah (utara?)

 13......wuk k(i)dul kuluan waitan, wuangakan ringa.....salambitakan ing (h)yang kabaih, tibakan ri(ng) mahasamudra, klamakan ring dawuhan, alapan sang hyang ja

       sebelah selatan barat timur, buanglah dalam/ke......dihancurkan oleh Hyang semua, jatuhkan dalam mahasamudera, tenggelamkan dalam bendungan, disambar Sang Hyang .......

14. (Setengah baris, setengah huruf)

Sisi Kiri

1..........ngkari iwak knas prakara, anadah sira kabeh yan

      (menangkap?) semua jenis ikan, untuk kamu semua.......

2. n kurawu, kuri.......t dwadwal, kapwa mangulur

    n kurawu, kuri........t menjual, kapwa mangulur

3...........tih pramukha, kapwa manambah humarep i

    .........tih pemimpin, kapya manambah humarep i

Sisi Kanan

1..........iniglakan, malungguh sira muwah winuwahan tambul

   .........minum-minuman, duduk kamu menambah makanan

2..........kapwa umulih i humah nira, likhita(patra) citralekha i ha

  ..........ketika pulang ke rumah sendiri, ditulis oleh Juru Tulis I ha

(Tamat)

Refferensi :

1. OVO - Dr. J. L. A. Brandes

2. Skripsi Ninik Setrawati "Perdagangan. Pada Masa Mpu Sindok Berdasarkan Data Prasasti

3. https://spkt.kemdikbud.go.id/prasasti-sugih-manek-limus-no-inv-d-87-1

4. https://spkt.kemdikbud.go.id/prasasti-gulung-gulung-no-inv-d-88

5. https://spkt.kemdikbud.go.id/prasasti-jru-jru-no-inv-d-70

6. https://spkt.kemdikbud.go.id/prasasti-sarangan-no-inv-d-14-1

7. https://spkt.kemdikbud.go.id/prasasti-waharu-i-no-inv-e-3-e-4-795-s

8. Études d'épigraphie Indonésienne - L C Damais

9. Kawi Oorkonden - Dr. A. B. Cohen Stuart
This post first appeared on ASAL SEJARAH, please read the originial post: here

Share the post

PRASASTI KAMPAK

×

Subscribe to Asal Sejarah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×