Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

முருகன் இசைப்பா..

பெங்கிவரும் அன்பர்கள் கங்கையென பொங்கிவர கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


அங்கமது தங்கமென அங்கமது மின்னுகிற கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


வந்தவினை அந்துபட வந்துதவும் செந்தழலாம் கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


சங்குபிறை பொங்குநதி தங்குசிகை கொண்டவரும் கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


முந்துபிணி வெந்துவிட முந்திவரும் பந்தமது கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


அந்தகனும் பந்தமற விந்தமது விந்திவரும் கந்தமது கந்தமென - கொண்டாட.. 


செந்தமிழும் சந்தமொடு செஞ்சுருதி மந்திரமாய் கந்தமது கந்தமென - நின்றாட.


உந்திவரும் உந்திதலை நந்தியவரும் சங்கமித்த கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


வெஞ்சினத்து செங்குருதி பொங்குநிலம் செஞ்சமரில் கந்தமிது கந்தமென - வென்றாட.


வந்தவும் வென்றதுவும் கொன்றதுவும் கண்டிலர் கந்தமிது கந்தமென -புகழ்பாட.


மந்தியொடு மாந்தியவர் காந்துபட வெந்தழலின் கந்தமிது கந்தமென - இசைபாட.. 


சங்குகரன் சங்கரனும் மங்கையவள் மங்குவொளி கந்தமிது கந்தமென - கொண்டாட


பஞ்சுபுனை இஞ்சியிடை வஞ்சியவள் நெஞ்சமதில் கந்தமிது கந்தமென - நின்றாட


நஞ்சுகுடி நஞ்சனவன் செஞ்செவியில் கொஞ்சுதமிழ் கந்தமிது கந்தமென - நின்றேக.


அஞ்சலிலை அஞ்சலிலை அஞ்சுவது எஞ்சவிலை கந்தமது கந்தமென - கண்டேனே.. 
This post first appeared on Writer Pavithran Kalaiselvan, please read the originial post: here

Share the post

முருகன் இசைப்பா..

×

Subscribe to Writer Pavithran Kalaiselvan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×