Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Вижте решенията на правителството от днес

Правителството прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Програмата е разработена от четири министерства – на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика и на финансите.

В документа са посочени дейностите, които следва да се реализират през тази година, отговорните органи, източници на финансиране, сроковете за изпълнение на тези дейности, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки, мерки за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, както и мерки за контрол и оценка.

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма следва да се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.


Правителството измени  свое Решение № 686 от 1998 г.

Министерският съвет прие промени в РМС № 686 от 1998 г. за организация на преминаване през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София, изменено с РМС № 979 от 2009 г. и с РМС № 241 от 2010 г.

С решението председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ са включени в кръга на лицата, които имат правото да ползват ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София при изпълнение на законово възложените им правомощия. Въвежда се и правна възможност представители на чужди, сродни на Държавна агенция „Разузнаване“, служби да ползват залата при официални посещения.


Сдружение „Център за психологически изследвания“ е признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Център за психологически изследвания“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза чрез информиране и кариерното консултиране на хора с увреждания за определяне на най-подходящите професии, специалности, области на образование и обучение. Организацията съдейства и при назначаване и започване на работа.

Сдружение „Център за психологически изследвания“ активно си партнира с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво и работи активно за тяхното социално приобщаване.


Сдружение „Българската асоциация за невромускулни заболявания“ е признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Българската асоциация за невромускулни заболявания“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като доброволна и независима организация, призвана да отговори на потребностите на болните от невромускулни заболявания. Акцент в дейността на Сдружението е подобряване на начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в България, чрез дейности свързани с комплексното решаване проблемите на болните с невромускулни заболявания и техните семейства.

Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ активно си партнира с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.

The post Вижте решенията на правителството от днес appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Вижте решенията на правителството от днес

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×